HÌNH ẢNH - PHÓNG SỰ ẢNH

Tái hiện lịch sử hát Xẩm qua chương trình "Nghệ thuật hát Xẩm - Từ hè đường đến sân khấu”

Minh Khánh

Truyền hình văn hóa, thể thao và du lịch

Cơ sở dữ liệu ngành