Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục cấp giấy phép mang di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ra nước ngoài (Có hiệu lực từ 9/4/2024) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Di sản văn hóa Di sản văn hoá
2 Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên (Có hiệu lực từ ngày 9/4/2024) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Di sản văn hóa Di sản văn hoá
3 Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) (Có hiệu lực từ 4/1/2024) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Nhiếp ảnh
4 Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) (Có hiệu lực từ 4/1/2024) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Nhiếp ảnh
5 Thủ tục tiếp nhận thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan với danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam (Có hiệu lực từ 4/1/2024) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Nhiếp ảnh
6 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách đối với thư viện chuyên ngành ở trung ương là thư viện ngoài công lập (Có hiệu lực từ 15/01/2024) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Vụ Thư viện Thư viện
7 Thủ tục thông báo thành lập thư viện chuyên ngành ở trung ương là thư viện ngoài công lập (Có hiệu lực từ 15/01/2024) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Vụ Thư viện Thư viện
8 Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu (Hiệu lực từ 15/1/2024) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
9 Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm là tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh không nhằm mục đích kinh doanh (Có hiệu lực từ 15/1/2024) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
10 Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm là di vật, cổ vật không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Có hiệu lực từ 15/1/2024) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Di sản văn hóa Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
11 Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm là các bản ghi âm, ghi hình về nghệ thuật biểu diễn không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Có hiệu lực từ 15/1/2024) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Nghệ thuật biểu diễn Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
12 Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu là các loại phim của các cơ quan, tổ chức hoặc phim hợp tác cung cấp dịch vụ làm phim cho nước ngoài chưa được công bố, phổ biến không nhằm mục đích kinh doanh (Có hiệu lực từ 15/1/2024) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Điện ảnh Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
13 Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế (Hiệu lực từ 21/7/2023) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Du lịch
14 Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế (Hiệu lực từ 21/7/2023) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Du lịch
15 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế (Hiệu lực từ 21/7/2023) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Du lịch
16 Thủ tục cấp Giấy phép tổ chức chương trình phim và tuần phim tại Việt Nam (Hiệu lực từ 20/2/2023) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện ảnh
17 Thủ tục Công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng (Hiệu lực từ 20/2/2023) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Điện ảnh Điện ảnh
18 Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 4 sao, 5 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch (Hiệu lực từ 1/1/2023) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Du lịch Du lịch
19 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trong trường hợp doanh nghiệp phá sản (Hiệu lực từ 1/1/2023) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Du lịch Lữ hành
20 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trong trường hợp doanh nghiệp giải thể (Hiệu lực từ 1/1/2023) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Du lịch Lữ hành