Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích (Có hiệu lực từ 9/4/2024) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao Di sản văn hoá
2 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích (Có hiệu lực từ 9/4/2024) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao Di sản văn hoá
3 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích (Có hiệu lực từ 9/4/2024) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao Di sản văn hoá
4 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích (Có hiệu lực từ 9/4/2024) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao Di sản văn hoá
5 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật (Có hiệu lực từ 9/4/2024) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao Di sản văn hoá
6 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia (Có hiệu lực từ 9/4/2024) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao Di sản văn hoá
7 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập (Có hiệu lực từ 9/4/2024) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Di sản văn hoá
8 Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập (Có hiệu lực từ 9/4/2024) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao Di sản văn hoá
9 Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương (Có hiệu lực từ 9/4/2024) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao Di sản văn hoá
10 Thủ tục cấp giấy phép mang di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ra nước ngoài (Có hiệu lực từ 9/4/2024) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Di sản văn hóa Di sản văn hoá
11 Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên (Có hiệu lực từ ngày 9/4/2024) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Di sản văn hóa Di sản văn hoá
12 Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể (Có hiệu lực từ 15/2/2024) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao Thi đua, Khen thưởng
13 Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể (Có hiệu lực từ 15/2/2024) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao Thi đua, Khen thưởng
14 Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao) (Có hiệu lực từ 4/1/2024) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao Nhiếp ảnh
15 Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao) (Có hiệu lực từ 4/1/2024) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao Nhiếp ảnh
16 Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) (Có hiệu lực từ 4/1/2024) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Nhiếp ảnh
17 Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) (Có hiệu lực từ 4/1/2024) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Nhiếp ảnh
18 Thủ tục tiếp nhận thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan với danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam (Có hiệu lực từ 4/1/2024) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Nhiếp ảnh
19 Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam (Có hiệu lực từ 29/12/2023) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Hợp tác quốc tế
20 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam (Có hiệu lực từ 29/12/2023) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Hợp tác quốc tế