Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa Thể thao (Hiệu lực từ 20/2/2023) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao Văn hóa
2 Thủ tục cấp Giấy phép phân loại phim (Hiệu lực từ 20/2/2023) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Điện ảnh
3 Thủ tục cấp Giấy phép tổ chức chương trình phim và tuần phim tại Việt Nam (Hiệu lực từ 20/2/2023) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện ảnh
4 Thủ tục cấp Giấy phép tổ chức liên hoan phim, liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề, giải thưởng phim, cuộc thi phim tại Việt Nam (Hiệu lực từ 20/2/2023) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện ảnh
5 Thủ tục cấp Giấy phép phân loại phim (Hiệu lực từ 20/2/2023) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện ảnh
6 Thủ tục cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam (Hiệu lực từ 20/2/2023) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện ảnh
7 Thủ tục Công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng (Hiệu lực từ 20/2/2023) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Điện ảnh Điện ảnh
8 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng (Hiệu lực từ 1/1/2023) Ủy ban nhân dân cấp xã Thư viện
9 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng (Hiệu lực từ 1/1/2023) Ủy ban nhân dân cấp xã Thư viện
10 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng (Hiệu lực từ 1/1/2023) Ủy ban nhân dân cấp xã Thư viện
11 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã (Hiệu lực từ 1/1/2023) Ủy ban nhân dân cấp xã Văn hóa cơ sở
12 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa (Hiệu lực 1/1/2023) Ủy ban nhân dân cấp xã Văn hóa cơ sở
13 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng (Hiệu lực từ 1/1/2023) Ủy ban nhân dân cấp huyện Thư viện
14 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng (Hiệu lực từ 1/1/2023) Ủy ban nhân dân cấp huyện Thư viện
15 Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng (Hiệu lực từ 1/1/2023) Ủy ban nhân dân cấp huyện Thư viện
16 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện (Hiệu lực từ 1/1/2023) Ủy ban nhân dân cấp huyện Văn hóa cơ sở
17 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện (Hiệu lực từ 1/1/2023) Ủy ban nhân dân cấp huyện Văn hóa cơ sở
18 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa (Hiệu lực từ 1/1/2023) Ủy ban nhân dân cấp huyện Văn hóa cơ sở
19 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) (Hiệu lực từ 1/1/2023) Cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện được phân cấp Văn hóa cơ sở
20 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) (Hiệu lực từ 1/1/2023) Cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện được phân cấp Văn hóa cơ sở