Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản Ủy ban nhân dân cấp xã Thư viện
2 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Lễ hội
3 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Ủy ban nhân dân cấp xã Gia đình
4 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Ủy ban nhân dân cấp xã Gia đình
5 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Ủy ban nhân dân cấp huyện Gia đình
6 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Ủy ban nhân dân cấp huyện Gia đình
7 Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Ủy ban nhân dân cấp huyện Gia đình
8 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Ủy ban nhân dân cấp huyện Gia đình
9 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Ủy ban nhân dân cấp huyện Gia đình
10 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Ủy ban nhân dân cấp huyện Gia đình
11 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện Thư viện
12 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp huyện Văn hóa
13 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp huyện Văn hóa
14 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Ủy ban nhân dân cấp huyện Văn hóa
15 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Ủy ban nhân dân cấp huyện Văn hóa
16 Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Ủy ban nhân dân cấp huyện Văn hóa
17 Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Ủy ban nhân dân cấp huyện Văn hóa
18 Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Ủy ban nhân dân cấp huyện Văn hóa
19 Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Ủy ban nhân dân cấp huyện Văn hóa
20 Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Văn hóa