Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể (Có hiệu lực từ 15/2/2024) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao Thi đua, Khen thưởng
2 Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể (Có hiệu lực từ 15/2/2024) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao Thi đua, Khen thưởng
3 Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao) (Có hiệu lực từ 4/1/2024) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao Nhiếp ảnh
4 Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao) (Có hiệu lực từ 4/1/2024) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao Nhiếp ảnh
5 Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) (Có hiệu lực từ 4/1/2024) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Nhiếp ảnh
6 Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) (Có hiệu lực từ 4/1/2024) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Nhiếp ảnh
7 Thủ tục tiếp nhận thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan với danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam (Có hiệu lực từ 4/1/2024) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Nhiếp ảnh
8 Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam (Có hiệu lực từ 29/12/2023) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Hợp tác quốc tế
9 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam (Có hiệu lực từ 29/12/2023) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Hợp tác quốc tế
10 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam (Có hiệu lực từ 29/12/2023) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Hợp tác quốc tế
11 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng (Có hiệu lực từ 15/01/2024) Ủy ban nhân dân cấp xã Thư viện
12 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng (Có hiệu lực từ 15/01/2024) Ủy ban nhân dân cấp xã Thư viện
13 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng (Có hiệu lực từ 15/01/2024) Ủy ban nhân dân cấp huyện Thư viện
14 Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng (Có hiệu lực từ 15/01/2024) Ủy ban nhân dân cấp huyện Thư viện
15 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập; thư viện của tổ chức cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam (Có hiệu lực từ 15/01/2024) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Thư viện
16 Thủ tục thông báo thành lập thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam (Có hiệu lực từ 15/01/2024) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Thư viện
17 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách đối với thư viện chuyên ngành ở trung ương là thư viện ngoài công lập (Có hiệu lực từ 15/01/2024) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Vụ Thư viện Thư viện
18 Thủ tục thông báo thành lập thư viện chuyên ngành ở trung ương là thư viện ngoài công lập (Có hiệu lực từ 15/01/2024) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Vụ Thư viện Thư viện
19 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam (Có hiệu lực từ 15/1/2024) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Quảng cáo
20 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam (Có hiệu lực từ 15/1/2024) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Quảng cáo