Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Di sản văn hoá
2 Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Di sản văn hoá
3 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu huỷ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Di sản văn hoá
4 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu huỷ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Di sản văn hoá
5 Thủ tục gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Di sản văn hoá
6 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Di sản văn hoá
7 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Di sản văn hoá
8 Thủ tục đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Di sản văn hoá
9 Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Di sản văn hoá
10 Thủ tục cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Di sản văn hoá
11 Thủ tục cấp giấy xác nhận xe ôtô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Di sản văn hoá
12 Thủ tục cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Di sản văn hoá
13 Thủ tục cấp lại biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Di sản văn hoá
14 Thủ tục thu hồi giấy phép trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế Tổng cục Du lịch Bản quyền tác giả
15 Thủ tục đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế Tổng cục Du lịch Bản quyền tác giả
16 Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế Tổng cục Du lịch Bản quyền tác giả
17 Thủ tục cấp giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam Tổng cục Du lịch Bản quyền tác giả
18 Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam Tổng cục Du lịch Bản quyền tác giả
19 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp: a) Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác; b) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh đến một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác; c) Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài; d) Thay đổi địa điểm của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong phạm vi nước nơi doanh nghiệp thành lập. Tổng cục Du lịch Bản quyền tác giả
20 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phộp thành lập chi nhánh bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu huỷ Tổng cục Du lịch Bản quyền tác giả