Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng (Có hiệu lực từ 15/01/2024) Ủy ban nhân dân cấp xã Thư viện
2 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng (Có hiệu lực từ 15/01/2024) Ủy ban nhân dân cấp xã Thư viện
3 Thủ tục hủy bỏ Quyết định cấm tiếp xúc theo đơn đề nghị (Có hiệu lực từ 25/12/2023) Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với địa phương không tổ chức chính quyền cấp xã Gia đình
4 Thủ tục cấm tiếp xúc theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với địa phương không tổ chức chính quyền cấp xã) theo đề nghị của cơ quan, tổ chức cá nhân (Có hiệu lực từ 25/12/2023) Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với địa phương không tổ chức chính quyền cấp xã Gia đình
5 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở (Hiệu lực từ 1/1/2023) Ủy ban nhân dân cấp xã Thể dục, thể thao
6 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng (Hiệu lực từ 1/1/2023) Ủy ban nhân dân cấp xã Thư viện
7 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng (Hiệu lực từ 1/1/2023) Ủy ban nhân dân cấp xã Thư viện
8 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng (Hiệu lực từ 1/1/2023) Ủy ban nhân dân cấp xã Thư viện
9 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã (Hiệu lực từ 1/1/2023) Ủy ban nhân dân cấp xã Văn hóa cơ sở
10 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa (Hiệu lực 1/1/2023) Ủy ban nhân dân cấp xã Văn hóa cơ sở
11 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng Ủy ban nhân dân cấp xã Thư viện
12 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng Ủy ban nhân dân cấp xã Thư viện
13 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Ủy ban nhân dân cấp xã Thư viện
14 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Ủy ban nhân dân cấp xã Thể dục, thể thao
15 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản Ủy ban nhân dân cấp xã Thư viện
16 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Lễ hội
17 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Ủy ban nhân dân cấp xã Gia đình
18 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Ủy ban nhân dân cấp xã Gia đình