Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch (Hiệu lực từ 21/7/2023) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch Du lịch
2 Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa (Hiệu lực từ 21/7/2023) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch Du lịch
3 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa (Hiệu lực từ 21/7/2023) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch Du lịch
4 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế (Hiệu lực từ 21/7/2023) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch Du lịch
5 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm (Hiệu lực từ 21/7/2023) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch Du lịch
6 Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (Hiệu lực từ 21/7/2023) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch Du lịch
7 Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (Hiệu lực từ 21/7/2023) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch Du lịch
8 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (Hiệu lực từ 21/7/2023) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch Du lịch
9 Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế (Hiệu lực từ 21/7/2023) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Du lịch
10 Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế (Hiệu lực từ 21/7/2023) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Du lịch
11 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế (Hiệu lực từ 21/7/2023) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Du lịch
12 Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa Thể thao (Hiệu lực từ 20/2/2023) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao Văn hóa
13 Thủ tục cấp Giấy phép phân loại phim (Hiệu lực từ 20/2/2023) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Điện ảnh
14 Thủ tục cấp Giấy phép tổ chức chương trình phim và tuần phim tại Việt Nam (Hiệu lực từ 20/2/2023) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện ảnh
15 Thủ tục cấp Giấy phép tổ chức liên hoan phim, liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề, giải thưởng phim, cuộc thi phim tại Việt Nam (Hiệu lực từ 20/2/2023) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện ảnh
16 Thủ tục cấp Giấy phép phân loại phim (Hiệu lực từ 20/2/2023) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện ảnh
17 Thủ tục cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam (Hiệu lực từ 20/2/2023) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện ảnh
18 Thủ tục Công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng (Hiệu lực từ 20/2/2023) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Điện ảnh Điện ảnh
19 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở (Hiệu lực từ 1/1/2023) Ủy ban nhân dân cấp xã Thể dục, thể thao
20 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng (Hiệu lực từ 1/1/2023) Ủy ban nhân dân cấp xã Thư viện