Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích (Có hiệu lực từ 9/4/2024) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao Di sản văn hoá
2 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích (Có hiệu lực từ 9/4/2024) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao Di sản văn hoá
3 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích (Có hiệu lực từ 9/4/2024) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao Di sản văn hoá
4 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích (Có hiệu lực từ 9/4/2024) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao Di sản văn hoá
5 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật (Có hiệu lực từ 9/4/2024) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao Di sản văn hoá
6 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia (Có hiệu lực từ 9/4/2024) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao Di sản văn hoá
7 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập (Có hiệu lực từ 9/4/2024) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Di sản văn hoá
8 Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập (Có hiệu lực từ 9/4/2024) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao Di sản văn hoá
9 Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương (Có hiệu lực từ 9/4/2024) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao Di sản văn hoá
10 Thủ tục cấp giấy phép mang di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ra nước ngoài (Có hiệu lực từ 9/4/2024) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Di sản văn hóa Di sản văn hoá
11 Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên (Có hiệu lực từ ngày 9/4/2024) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Di sản văn hóa Di sản văn hoá
12 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu (Có hiệu lực từ 28/3/2024) Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Thể dục, thể thao
13 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quần vợt (Có hiệu lực từ 28/3/2024) Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Thể dục, thể thao
14 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng đá (Có hiệu lực từ 28/3/2024) Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Thể dục, thể thao
15 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Võ cổ truyền, Vovinam (Có hiệu lực từ 28/3/2024) Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Thể dục, thể thao
16 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quyền anh (Có hiệu lực từ 28/3/2024) Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Thể dục, thể thao
17 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Judo (Có hiệu lực từ 28/3/2024) Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Thể dục, thể thao
18 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thẩm mỹ (Có hiệu lực từ 28/3/2024) Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Thể dục, thể thao
19 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Khiêu vũ thể thao (Có hiệu lực từ 28/3/2024) Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Thể dục, thể thao
20 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng bàn (Có hiệu lực từ 28/3/2024) Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Thể dục, thể thao