Ngày Điện ảnh Việt Nam  15/3

Ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam  15/3

Ngày thành lập ngành Điện ảnh Việt Nam 15/3

Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

Ngày Thể thao Việt Nam  27/3

Ngày Văn hóa các Dân tộc Việt Nam   19/4

Ngày Thi đua yêu nước 11/6  

Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam 09/7 

Ngày truyền thống ngành Văn hóa-Thông tin 28/8

Ngày Sân Khấu Việt Nam 12/8 (Âm lịch)

Ngày Âm nhạc Việt Nam   03/9

Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11

Ngày truyền thống ngành Mỹ thuật 10/12