Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành nhu cầu văn hóa của các tầng lớp nhân dân
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành nhu cầu văn hóa của các tầng lớp nhân dân 03/11/2023 | 11:06 Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm, nhu cầu văn hóa tự thân của các tầng lớp nhân dân Việt Nam.
Tổng Bí thư: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là chuẩn mực để xây dựng, chấn hưng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam thời đại mới
Tổng Bí thư: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là chuẩn mực để xây dựng, chấn hưng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam thời đại mới 02/11/2023 | 15:34 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một kho báu tinh thần cách mạng vô giá mà chúng ta - mọi thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau, phải luôn luôn ra sức học tập và làm theo, mãi mãi giữ gìn và phát huy; coi đó là kết tinh giá trị tinh thần cao đẹp, trở thành chuẩn mực để xây dựng, chấn hưng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam thời đại mới.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về khuyến học, khuyến tài trong xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về khuyến học, khuyến tài trong xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam 04/10/2023 | 15:02 Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc khuyến khích, động viên nhân dân học tập để nâng cao nhận thức và phụng sự cho sự phát triển đất nước. Tư tưởng của Người đã được Đảng ta kế thừa và phát triển khi đưa ra chủ trương khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập để nâng cao dân trí, phát triển nhân lực ở Việt Nam hiện nay.
Giáo dục lý tưởng cho thanh niên theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Giáo dục lý tưởng cho thanh niên theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 15/09/2023 | 14:40 Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta một văn kiện lịch sử vô giá, đó là bản Di chúc lịch sử. “Bản Di chúc tuy rất ngắn gọn song nó chứa đựng biết bao giá trị tư tưởng và tình cảm, là sự kết tinh một đời hoạt động của Hồ Chí Minh” (1). Một nội dung quan trọng được đề cập đến trong Di chúc...
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng nhà nước kiến tạo, phục vụ hiện nay
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng nhà nước kiến tạo, phục vụ hiện nay 07/09/2023 | 08:12 Nói đến nhà nước kiến tạo, phục vụ là nói đến vai trò trung tâm của Nhà nước trong việc kiến tạo các đường lối, chủ trương, chính sách, tạo môi trường, điều kiện để mọi cá nhân, các tầng lớp nhân dân trong xã hội có thể phát huy năng lực, sức sáng tạo vì lợi ích của chính mình và cho cả dân tộc.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển toàn diện trong công cuộc đổi mới hiện nay
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển toàn diện trong công cuộc đổi mới hiện nay 28/06/2023 | 10:07 Ngay từ giữa thế kỷ XX, Hồ Chí Minh đã có cái nhìn khoa học và hiện đại về phát triển xã hội, trong đó có những vấn đề mà nhiều lý thuyết phát triển ngày nay đang đặt ra như phát triển toàn diện, phát triển bền vững, phát triển nhân văn. Những vấn đề về mối quan hệ biện chứng giữa kinh tế và xã hội, vật chất và tinh thần… đã được Hồ Chí Minh đề cập sâu sắc trong quan niệm và thể hiện sinh động trong thực tiễn Người lãnh đạo xây dựng xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Xây dựng văn hóa liêm chính (bài 3): Văn hóa liêm chính - liều
Xây dựng văn hóa liêm chính (bài 3): Văn hóa liêm chính - liều "kháng sinh" đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực 29/05/2023 | 08:38 Các chuyên gia cho rằng, với sự chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương, cùng với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, văn hóa liêm chính nhất định sẽ thấm sâu vào từng cán bộ, đảng viên, trở thành "liều thuốc kháng sinh" đẩy lùi căn bệnh tham nhũng, tiêu cực.
Xây dựng văn hoá liêm chính (bài 2): Lịch sử không bao giờ tôn vinh những vị quan giàu có, chỉ những người liêm khiết mới để tiếng muôn đời
Xây dựng văn hoá liêm chính (bài 2): Lịch sử không bao giờ tôn vinh những vị quan giàu có, chỉ những người liêm khiết mới để tiếng muôn đời 26/05/2023 | 17:41 Đã là quan chức thì danh dự là số một, liêm sỉ là số một, chứ không phải tiền bạc. Không ai hỏi một ông quan có bao nhiêu tiền, mà người ta chỉ quan tâm ông quan ấy phải để lại cái gì cho người dân. Đó chính là liêm sỉ, là cái để đời.
Tọa đàm Tiêu điểm: Kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính
Tọa đàm Tiêu điểm: Kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính 24/05/2023 | 15:24 Năm 1947, trong tác phẩm “Đời sống mới”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh phải thực hành “Cần, Kiệm, Liêm, Chính”. Việc xây dựng văn hóa liêm chính là việc cần phải làm thường xuyên, để kịp thời khắc phục những bất cập, bịt kín những “khoảng trống”, “kẽ hở” để “không muốn, không dám và không thể tham nhũng”…