Số/Ký hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
5699/VBHN-BVHTTDL Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 18/12/2018

5700/VBHN-BVHTTDL Thông tư Quy định về xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 18/12/2018

5698/VBHN-BVHTTDL Hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 18/12/2018

1432/VBHN-BVHTTDL Nghị Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/04/2017

1433/VBHN-BVHTTDL Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/04/2017

4679/VBHN-BVHTTDL Văn bản hợp nhất số 4679/VBHN-BVHTTDL ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 13/01/2015

4779/VBHN-BVHTTDL Văn bản hợp nhất số 4779/VBHN-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động mô tô nước trên biển Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12/01/2015

4780/VBHN-BVHTTDL Văn bản hợp nhất số 4780/VBHN-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12/01/2015

4778/VBHN-BVHTTDL Văn bản hợp nhất số 4778/VBHN-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12/01/2015

4699/VBHN-BVHTTDL Văn bản Hợp nhất số 4699/VBHN-BVHTTDL ngày 25/12/2013 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 29/07/2014

3211/VBHN-BVHTTDL Văn bản hợp nhất số 3211/VBHN-BVHTTDL ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Quy chế tổ chức Trại sáng tác điêu khắc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 29/07/2014

3210/VBHN-BVHTTDL Văn bản hợp nhất số 3210/VBHN-BVHTTDL ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 29/07/2014

3209/VBHN-BVHTTDL Văn bản hợp nhất số 3209/VBHN-BVHTTDL ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Quy chế hoạt động triển lãm mỹ thuật và Gallery Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 29/07/2014

3208/VBHN-BVHTTDL Văn bản hợp nhất số 3208/VBHN-BVHTTDL ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Quy chế quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (Phần mỹ thuật) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 29/07/2014

3207/VBHN-BVHTTDL Văn bản hợp nhất số 3207/VBHN-BVHTTDL ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 29/07/2014

3206/VBHN-BVHTTDL Văn bản hợp nhất số 3206/VBHN-BVHTTDL ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 29/07/2014

3205/VBHN-BVHTTDL Văn bản hợp nhất số 3205/VBHN-BVHTTDL ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành  một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 29/07/2014

3204/VBHN-BVHTTDL Văn bản hợp nhất số 3204/VBHN-BVHTTDL ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP  ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 29/07/2014

3203/VBHN-BVHTTDL Văn bản hợp nhất số 3203/VBHN-BVHTTDL ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  Hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 29/07/2014

3202/VBHN-BVHTTDL Văn bản hợp nhất số 3202/VBHN-BVHTTDL ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 29/07/2014