Số/Ký hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
5751/VBHN-BVHTTDL VBHN Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2018/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/12/2023

5752/VBHN-BVHTTDL VBHN Thông tư Quy định tập huấn chuyên môn thể thao đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/12/2023

5753/VBHN-BVHTTDL VBHN Thông tư Quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/12/2023

5681/VBHN-BVHTTDL VBHN Thông tư Ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục thể thao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 22/12/2023

5620/VBHN-BVHTTDL VBHN Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 19/12/2023

5614/VBHN-BVHTTDL VBHN Thông tư Quy định về trình tự, thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 18/12/2023

5515/VBHN-BVHTTDL VBHN Thông tư Hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 13/12/2023

5244/VBHN-BVHTTDL VBHN Thông tư Quy định quy trình giám định tư pháp đối với quyền tác giả, quyền liên quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 29/11/2023

5251/VBHN-BVHTTDL VBHN Thông tư Quy định quy trình giám định tư pháp đối với di vật, cổ vật Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 29/11/2023

2932/VBHN-BVHTTDL VBHN Thông tư Quy định hồ sơ, các mẫu văn bản thực hiện giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của văn phòng giám định tư pháp về di vật, cổ vật, quyền tác giả, quyền liên quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 08/08/2022

381/VBHN-BVHTTDL Văn bản hợp nhất Nghị định số 129/2021/NĐ-CP và Nghị định số 38/2021/NĐ-CP Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 09/02/2022

380/VBHN-BVHTTDL Văn bản hợp nhất Nghị định số 129/NĐ-CP và Nghị định số 131/2013 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 09/02/2022

364/VBHN-BVHTTDL Văn bản hợp nhất Nghị định số 129/2021/NĐ-CP và Nghị định số 46/2019/NĐ-CP Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 08/02/2022

363/VBHN-BVHTTDL Văn bản hợp nhất Nghị định số 129/2021/NĐ-CP và Nghị định số 45/2019/NĐ-CP Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 08/02/2022

4634/VBHN-BVHTTDL VBHN Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 13/12/2021

1453/VBHN-BVHTTDL Nghị định Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06/05/2021

1252/VBHN-BVHTTDL Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 25/03/2020

604/VBHN-BVHTTDL Ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/02/2019

603/VBHN-BVHTTDL Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/02/2019

605/VBHN-BVHTTDL Quy định Về hoạt động mỹ thuật Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ 21/02/2019