Số/Ký hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
324/TTg-KGVX Gửi Hồ sơ quốc gia "Nghệ thuật Xòe Thái" và "Nghệ thuật làm gốm của người Chăm" trình UNESCO Thủ tướng Chính phủ 19/03/2019

355/QÐ-CTN Phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nghệ nhân ưu tú" Chủ tịch Nước 08/03/2019

87/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại phiên họp tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 Văn phòng Chính phủ 08/03/2019

356/QÐ-CTN Phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nghệ nhân nhân dân"  Chủ tịch Nước 08/03/2019

357/QÐ-CTN  Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nghệ nhân nhân dân"  Chủ tịch Nước 08/03/2019

358/QÐ-CTN  Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nghệ nhân ưu tú" Chủ tịch Nước 08/03/2019

694/QÐ-BVHTTDL Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội gia nhập Mạng lưới ASEA UNINET Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 28/02/2019

655/BVHTTDL-GÐ Hướng dẫn một số nội dung hoạt động về công tác gia đình năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 25/02/2019

629/QÐ-B VHTTDL Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 25/02/2019

635/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của UBND thành phố Đà Nẵng tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 22/02/2019

619 /QÐ-BVHTTDL Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Bộ VHTTDL Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 22/02/2019

636/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 22/02/2019

634/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Cao Bằng tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 22/02/2019

604/VBHN-BVHTTDL Ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/02/2019

603/VBHN-BVHTTDL Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/02/2019

605/VBHN-BVHTTDL Quy định Về hoạt động mỹ thuật Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/02/2019

606/VBHN-BVHTTDL Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/02/2019

607/VBHN-BVHTTDL Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/02/2019

608/VBHN-BVHTTDL Về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”về văn học, nghệ thuật Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/02/2019

591/BVHTTDL-VHCS Tăng cường thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội, cơ sở thờ tự Phật giáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/02/2019