Số/Ký hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1909/BVHTTDL-DSVH Thẩm định Báo cáo KTKT tu bổ, tôn tạo di tích chùa Sùng Nghiêm, thành phố Hà Nội Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 02/06/2022

1263/QÐ-BVHTTDL Tham gia “Lễ hội Lãnh sự - Fêtes Consulaires” tại Lyon, Pháp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 01/06/2022

01/2022/TT-BVHTTDL Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BVHTTDL ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định hồ sơ, các mẫu văn bản thực hiện giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của văn phòng giám định tư pháp về di vật, cổ vật, quyền tác giả, quyền liên quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/05/2022

1241/QÐ-BVHTTDL Tổ chức “Liên hoan Ca, Múa, Nhạc toàn quốc - 2021” Đợt 2 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/05/2022

1234/QÐ-BVHTTDL Khai quật khảo cổ  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/05/2022

1211/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Tuần lễ Thiết kế Việt Nam 2022 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 25/05/2022

1815/KH-BVHTTDL Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 25/05/2022

1223/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ I, năm 2022 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 25/05/2022

1197/QÐ-BVHTTDL Khai quật khảo cổ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/05/2022

1200/QÐ-BVHTTDL Khai quật khảo cổ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/05/2022

1191/QÐ-BVHTTDL Tổ chức chiếu phim Pháp tại Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 23/05/2022

1159/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Lớp tập huấn về công tác truyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu cho cán bộ văn hóa xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/05/2022

1164/QÐ-BVHTTDL Khai quật khảo cổ  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/05/2022

1163/QÐ-BVHTTDL Khai quật khảo cổ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/05/2022

1158/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Hội thảo phục vụ xây dựng Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2030” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 19/05/2022

1153/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Lớp tập huấn nâng cao năng lực bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của dân tộc Lô Lô tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, năm 2022 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 19/05/2022

1718/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III tại tỉnh Điện Biên, năm 2022  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 19/05/2022

1141/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Hội thảo Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2020 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 18/05/2022

1138/QÐ-BVHTTDL Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2022 (Thay thế Quyết định số 366/QĐ-BVHTTDL ngày 25/02/2022) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 17/05/2022

1131/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Lớp Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ phổ biến phim cho địa phương năm 2022 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 17/05/2022