Số/Ký hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
5778/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, tri tỉnh Cao Bằng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/12/2018

5779/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, tỉnh Gia Lai Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/12/2018

5786/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Hà Nội, trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, tỉnh Quảng Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/12/2018

5787/BVHTTDL-VP Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Hà Nội, trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, tỉnh Quảng Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/12/2018

5699/VBHN-BVHTTDL Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 18/12/2018

5700/VBHN-BVHTTDL Thông tư Quy định về xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 18/12/2018

5698/VBHN-BVHTTDL Hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 18/12/2018

1725/QÐ-TCTDTT Ban hành quy định Bảng danh mục hồ sơ, tài liệu và thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của Tổng cục Thể dục thể thao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao 18/12/2018

1714/QÐ-TCTDTT Thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Tổng cục Thể dục thể thao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao 18/12/2018

1716/QÐ-TCTDTT Cử nhân sự tham gia Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Tổng cục Thể dục thể thao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao 18/12/2018

431/TB-TCTDTT Tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác năm 2019 của Tổng cục Thể dục thể thao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao 18/12/2018

4659/QÐ-BVHTTDL Đính chính Thông tư số 20/2018/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Patin Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 18/12/2018

4660/QÐ-BVHTTDL Đính chính Thông tư số 27/2018/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng ném Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 18/12/2018

4603/QÐ-BVHTTDL Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 17/12/2018

427/KH - TCTDTT Tổ chức Giải Thể thao trong Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh Đồng Nai năm 2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14/12/2018

4588/QÐ-BVHTTDL Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14/12/2018

1063/TCTDTT-TTTTCI Dự kiến Lịch thi đấu Thể thao thành tích cao năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao 14/12/2018

5610/KH - BVHTTDL Kiểm tra kết quả thực hiện Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại các tỉnh Lào Cai và và Yên Bái năm 2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 13/12/2018

4544/QÐ-BVHTTDL Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa tại các Tổng cục và Cục thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công cấp Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12/12/2018

49/2018/QÐ-TTg Thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch Thủ tướng Chính phủ 12/12/2018