Số/Ký hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
05/2024/TT-BVHTTDL Ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng và định mức chi phí dịch vụ hỗ trợ chi phí sinh hoạt hằng ngày cho đồng bào các dân tộc được mời tham gia hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 17/07/2024

04/2024/TT-BVHTTDL Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 26/06/2024

02/2024/TT-BVHTTDL Quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, tuyên truyền viên văn hóa, mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 17/06/2024

03/2024/TT-BVHTTDL Quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 17/06/2024

61/2024/NÐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" Chính phủ 06/06/2024

01/2024/TT-BVHTTDL Quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 17/05/2024

39/2024/NÐ-CP Quy định biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Chính phủ 16/04/2024

31/2024/NÐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 61/2016/NĐ-CP và Nghị định số 36/2019/NĐ-CP Chính phủ 15/03/2024

22/2023/TT-BTTTT Quy định cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật cho cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước Bộ Thông tin và truyền thông 31/12/2023

16/2023/TT-BVHTTDL Ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ xây dựng, xử lý, bảo quản tài nguyên thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống tra cứu thông tin tại thư viện công lập Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 29/12/2023

17/2023/TT-BVHTTDL Quy định điều kiện cấp Giấy phép phân loại phim của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 29/12/2023

93/2023/NÐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Chính phủ 25/12/2023

89/2023/NÐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh và Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam Chính phủ 12/12/2023

86/2023/NÐ-CP Quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa”, "Thôn, tổ dân phố văn hóa", "Xã, Phường, thị trấn tiêu biểu" Chính phủ 07/12/2023

15/2023/TT-BVHTTDL Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05/12/2023

14/2023/TT-BVHTTDL Quy định công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14/11/2023

76/2023/NÐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình Chính phủ 01/11/2023

13/2023/TT-BVHTTDL Sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến giấy tờ công dân tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/10/2023

12/2023/TT-BVHTTDL Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, liên tịch ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 25/10/2023

11/2023/TT-BVHTTDL Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thẩm định, phân loại phim Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05/10/2023