Số/Ký hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
51/2013/TTLT/BTC-BVHTTDL Thông tư liên tịch số 51/2013/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 26 tháng 4 năm 2013 Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012-2015 Khác 30/05/2013

04/2013/TT-BVHTTDL Thông tư số 04/2013/TT-BVHTTDL ngày 03 tháng 5 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Về việc Quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp, lập và công bố danh sách giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; thủ tục cử người tham gia giám định tư pháp và thành lập hội đồng giám định trong lĩnh vực văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ 22/05/2013

01/2013/TT-BVHTTDL Thông tư số 01/2013/TT-BVHTTDL ngày 02/1/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định một số nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hội thể thao quốc gia Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ 06/05/2013

70/2012/NÐ-CP Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về việc Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt  quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích  lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh Chính phủ 09/04/2013

67/2006/TT-BVHTT Thông tư số 67/2006/TT-BVHTT ngày 10/8/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin về Hướng dẫn phân hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập hoạt động văn hoá - thông tin Bộ Văn hoá - Thông tin 22/03/2013

03/2013/TT-BVHTTDL Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn  nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ 01/02/2013

02/2013/TT-BVHTTDL Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận  “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ 01/02/2013

21/2012/TT-BVHTTDL Thông tư số 21/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định tiêu chí và thủ tục thanh lọc tài liệu thư viện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ 28/01/2013

20/2012/TT-BVHTTDL Thông tư số 20/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định về hồ sơ và thủ tục gửi, nhận gửi tư liệu  di sản văn hóa phi vật thể, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ 15/01/2013

19/2012/TT-BVHTTDL Thông tư số 19/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định loại di vật, cổ vật không được mang ra nước ngoài Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ 15/01/2013

18/2012/TT-BVHTTDL Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ 15/01/2013

10/2012/TT-BVHTTDL Thông tư số 10/2012/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao  tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ 09/01/2013

02/2013/NÐ-CP Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ Về Quy định về công tác gia đình Chính phủ 09/01/2013

17/2012/TT-BVHTTDL Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ 09/01/2013

16/2012/TT-BVHTTDL Thông tư số 16/2012/TT-BVHTTDL ngày 13 tháng  12  năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc  Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sơ thể thao tổ chức hoạt động Patin Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ 03/01/2013

12/2012/TT-BVHTTDL Thông tư số 12/2012/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng  12  năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bóng đá Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ 03/01/2013

105/2012/NÐ-CP Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ Về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức Chính phủ 26/12/2012

156/2005/QÐ-TTg Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt nam đến năm 2020. Thủ tướng Chính phủ 26/12/2012

15/2012/TT-BVHTTDL Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL ngày 13 tháng  12  năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ 24/12/2012

11/2012/TT-BVHTTDL Thông tư số 11/2012/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng  12  năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Judo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ 24/12/2012