Công khai ngân sách

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Chi tiết báo cáo
1 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2024 . 4278/QÐ-BVHTTDL 30/12/2023

Tải về

2 Định mức phân bổ dự toán chi ngân sách giai đoạn 2023-2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2023-2025 . 4185/QÐ-BVHTTDL 29/12/2023

Tải về

3 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2022 . 51/QÐ-BVHTTDL 10/01/2024

Tải về

4 Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 2023 . 3335/QÐ-BVHTTDL 06/11/2023

Tải về

5 Giao dự toán chi ngân sách nhà nước kinh phí đào tạo học sinh Lào và Campuchia năm 2023 2023 . 1321/QÐ-BVHTTDL 24/05/2023

Tải về

6 Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 2023 . 3405/QÐ-BVHTTDL 15/11/2023

Tải về

7 Điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước 2023 . 3341/QÐ-BVHTTDL 06/11/2023

Tải về

8 Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2023 theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ 2023 . 3640/QÐ-BVHTTDL 27/11/2023

Tải về

9 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2023 . 416/QÐ-BVHTTDL 27/02/2023

Tải về

10 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2021 . 185/QÐ-BVHTTDL 07/02/2023

Tải về

11 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2020 . 1819/QÐ-BVHTTDL 02/08/2022

Tải về

12 Giao dự toán chi ngân sách nhà nước đặt hàng sản xuất phim và tài trợ phổ biến phim năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2022 . 1230/QÐ-BVHTTDL 26/05/2022

Tải về

13 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2022 Biểu mẫu 173/QÐ-BVHTTDL 25/01/2022

Tải về

14 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 2017 Biểu mẫu 852/QÐ-BVHTTDL 11/03/2019

Tải về

15 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2021 biểu mẫu 667/QÐ-BVHTTDL 22/02/2021

Tải về

16 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 2019 Biểu mẫu 836/QÐ-BVHTTDL 09/03/2021

Tải về

17 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 2018 Biểu mẫu 2784/QÐ-BVHTTDL 02/10/2020

Tải về

18 Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2020 Biểu mẫu 399/QÐ-BVHTTDL 13/02/2020

Tải về

19 Ban hành Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ 2020 Biểu mẫu 1805/QÐ-BVHTTDL 30/06/2020

Tải về

20 Tài liệu, số liệu công khai trên Ứng dụng công khai ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính. 2020 Biểu Mẫu 7324/BTC-HCSN 17/06/2020

Tải về