NGƯỜI PHÁT NGÔN BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Họ và tên: Nguyễn Danh Hoàng Việt

Chức vụ: Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Điện thoại: 096.6655888

Hòm thư điện tử: ndhviet.vkhtdtt@gmail.com