Công khai ngân sách

Tên báo cáo Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 
Năm/Kỳ báo cáo 2019 
Biểu mẫu Biểu mẫu 
Số Quyết định 836/QÐ-BVHTTDL 
Ngày công bố 09/03/2021 
Nhóm báo cáo Quyết toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 
Toàn văn báo cáo