Thẩm quyền, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương lập dự án tu bổ di tích, điều chỉnh dự án tu bổ di tích được quy định thế nào?
Thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương, nhiệm vụ quy hoạch di tích và điều chỉnh quy hoạch di tích được quy định thế nào?
Thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương, nhiệm vụ quy hoạch di tích và điều chỉnh quy hoạch di tích được quy định thế nào? 21/11/2019 | 10:19 Theo Nghị định số 70/2012/NĐ-CP quy định về thẩm quyền, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương, nhiệm vụ quy hoạch di tích và quy hoạch di tích, điều chỉnh quy hoạch di tích như sau:
Phê duyệt thẩm định, dự án tu bổ di tích phải thực hiện theo trình tự nào? Nội dung dự án tu bổ di tích bao gồm những yêu cầu gì?
Phê duyệt thẩm định, dự án tu bổ di tích phải thực hiện theo trình tự nào? Nội dung dự án tu bổ di tích bao gồm những yêu cầu gì? 21/11/2019 | 10:15 1. Theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP, việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án tu bổ di tích được thực hiện theo trình tự sau đây:
Quy hoạch phê duyệt di tích bao gồm những loại nào, kinh phí lập quy hoạch di tích, quản lý di tích đối với từng loại được quy định ra sao?
Quy hoạch phê duyệt di tích bao gồm những loại nào, kinh phí lập quy hoạch di tích, quản lý di tích đối với từng loại được quy định ra sao? 20/11/2019 | 10:41 1. Theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP, quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích được phân thành hai loại như sau:
Quy hoạch hệ thống di tích được xác định thế nào? Nội dung và hồ sơ hệ thống di tích bao gồm những yêu cầu cụ thể gì?
Quy hoạch hệ thống di tích được xác định thế nào? Nội dung và hồ sơ hệ thống di tích bao gồm những yêu cầu cụ thể gì? 20/11/2019 | 09:02 Theo Nghị định số 70/2012/NĐ-CP quy định cụ thể nhiệm vụ, nội dung, hồ sơ quy hoạch tổng thể di tích như sau:
Phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích phải tuân thủ những nguyên tắc nào?
Phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích phải tuân thủ những nguyên tắc nào? 19/11/2019 | 13:39 1. Theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh thì:
Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, yêu cầu trong việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích là gì?
Quy định về tiêu chí lựa chọn, trình tự, thủ tục lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp là gì?
Quy định về tiêu chí lựa chọn, trình tự, thủ tục lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp là gì? 18/11/2019 | 08:08 Theo Điều 6 Nghị định 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật di sản văn hóa (sửa đổi, bổ sung năm 2009) thì tiêu chí lựa chọn, trình tự, thủ tục lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu đề nghị UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp được quy định như sau:
Tiêu chí việc lựa chọn di sản văn hóa phi vật thể; Quy định về thủ tục lập và gửi hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể quốc gia?
Tiêu chí việc lựa chọn di sản văn hóa phi vật thể; Quy định về thủ tục lập và gửi hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể quốc gia? 18/11/2019 | 07:40 Theo Nghị định 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật di sản văn hóa (sửa đổi, bổ sung năm 2009), Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 20 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có quy định rõ về tiêu chí và trình tự, thủ tục lập và gửi hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Cụ thể như sau: