Công khai ngân sách

Tên báo cáo Giao dự toán chi ngân sách nhà nước đặt hàng sản xuất phim và tài trợ phổ biến phim năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Năm/Kỳ báo cáo 2022 
Biểu mẫu
Số Quyết định 1230/QÐ-BVHTTDL 
Ngày công bố 26/05/2022 
Nhóm báo cáo Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao 
Toàn văn báo cáo