Công khai ngân sách

Tên báo cáo Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Năm/Kỳ báo cáo 2021 
Biểu mẫu biểu mẫu 
Số Quyết định 667/QÐ-BVHTTDL 
Ngày công bố 22/02/2021 
Nhóm báo cáo Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao 
Toàn văn báo cáo