Công khai ngân sách

Tên báo cáo Ban hành Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ 
Năm/Kỳ báo cáo 2020 
Biểu mẫu Biểu mẫu 
Số Quyết định 1805/QÐ-BVHTTDL 
Ngày công bố 30/06/2020 
Nhóm báo cáo Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao 
Toàn văn báo cáo