Công khai ngân sách

Tên báo cáo Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Năm/Kỳ báo cáo 2020 
Biểu mẫu Biểu mẫu 
Số Quyết định 399/QÐ-BVHTTDL 
Ngày công bố 13/02/2020 
Nhóm báo cáo Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao 
Toàn văn báo cáo