Số/Ký hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
3207/VBHN-BVHTTDL Văn bản hợp nhất số 3207/VBHN-BVHTTDL ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ 29/07/2014

3206/VBHN-BVHTTDL Văn bản hợp nhất số 3206/VBHN-BVHTTDL ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ 29/07/2014

3205/VBHN-BVHTTDL Văn bản hợp nhất số 3205/VBHN-BVHTTDL ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành  một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ 29/07/2014

3204/VBHN-BVHTTDL Văn bản hợp nhất số 3204/VBHN-BVHTTDL ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP  ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ 29/07/2014

3203/VBHN-BVHTTDL Văn bản hợp nhất số 3203/VBHN-BVHTTDL ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  Hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ 29/07/2014

3202/VBHN-BVHTTDL Văn bản hợp nhất số 3202/VBHN-BVHTTDL ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ 29/07/2014

3201/VBHN-BVHTTDL Văn bản hợp nhất số 3201/VBHN-BVHTTDL ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  Ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ 29/07/2014

3200/VBHN-BVHTTDL Văn bản hợp nhất số 3200/VBHN-BVHTTDL ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  Quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ 29/07/2014

3199/VBHN-BVHTTDL Văn bản hợp nhất số 3199/VBHN-BVHTTDL ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ 29/07/2014

3198/VBHN-BVHTTDL Văn bản hợp nhất số 3198/VBHN-BVHTTDL ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền  tác giả và quyền liên quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ 29/07/2014

3197/VBHN-BVHTTDL Văn bản hợp nhất số 3197/VBHN-BVHTTDL ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Về quản lý và bảo vệ di sản văn hóa dưới nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ 29/07/2014