Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh

22/04/2017 | 14:26

.

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Trường) là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và  Du lịch, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh và truyền hình ở bậc đại học, sau đại học và trình độ thấp hơn; nghiên cứu và thực nghiệm trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh, truyền hình nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Trường và góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

 Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh quy định tại Quyết định số 3652/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2018.

Địa chỉ: số 125 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028)-3.8393658
Fax: (028)-3.8364116


Hiệu trưởng: Vũ Ngọc Thanh
Điện thoại: (028)-3.8365682

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Xuân Dũng
Điện thoại: (028)-3.8364901

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Trung Phan
Điện thoại: (028)-3.8393656
 

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×