Một số từ viết tắt trên Website

Từ được viết tắt Từ viết tắt
Bộ Chính trị BCT
Ủy viên Bộ Chính trị UVBCT
Ủy viên Trung ương Đảng UVTW
Thông tin và Truyền thông TTVTT ; MIC
Văn bản Quy phạm pháp luật VBQPPL
Văn bản Chỉ đạo điều hành VBCĐĐH
Văn bản pháp luật VBPL
Công nghệ thông tin CNTT
Bưu chính - Viễn thông BCVT
Công nghệ thông tin - Tuyền thông CNTT-TT ; CNTT&TT; ICT
Ứng dụng công nghệ thông tin ƯDCNTT
Phát thanh truyền hình PTTH
Thủ tục hành chính TTHC
Thủ tướng TTg
Trung ương TW ; TƯ
Phát thanh truyền hành và thông tin điện tử PTTH&TTĐT
Tổ chức liên minh bưu chính thế giới UPU
Tổ chức liên minh viễn thông quốc tế ITU
Thành phố TP.