Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

22/04/2017 | 14:30

.

Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về lĩnh vực mỹ thuật ở bậc trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học; nghiên cứu khoa học và sáng tác những tác phẩm mỹ thuật phù hợp với các ngành đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần bảo tồn và phát triển nền mỹ thuật Việt Nam.

Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Trường) có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh quy định tại Quyết định số 3650/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2018.

Địa chỉ: Số 5 Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh,  Tp. HCM
Điện thoại: (028)-3.8030237
Fax: (028)-3.8412695
Email: dhmt@hcm.vnn.vn


Hiệu trưởng: Trương Phi Đức
Điện thoại: (028) – 3.8417992

Phó hiệu trưởng : Nguyễn Văn Minh
Điện thoại: (028) – 3.8417992
 

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×