Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

24/09/2018 | 16:52

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 283/BDN ngày 06/7/2018, nội dung kiến nghị như sau:

Hiện nay việc tổ chức lễ tang của mỗi địa phương rất khác nhau, nhiều nơi còn những tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan, phô trương, lãng phí. Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, ban hành quy định thống nhất trong cả nước về việc tổ chức tang lễ để khắc phục tình trạng trên (Câu số 1).

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn Số: 3811/BVHTTDL-VP ngày 23/8/2018 về nội dung kiến nghị của cử tri:

Ngày 21/01/2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL quy định việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Ngày 17/12/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 105/2012/NĐ-CP về tổ chức tang lễ cán bộ, công chức, viên chức.

Để chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong tổ chức việc tang, thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 về việc đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Ngày 19/3/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 886/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó đề ra giải pháp nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn những nghi thức phù hợp nhằm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; đề xuất các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi các hủ tục; tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng những mô hình tổ chức việc cưới, việc tang văn minh, tiến bộ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên để trả lời cử tri./.

Cổng TTĐT

>> Toàn văn nội dung văn bản

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×