Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai về việc xây dựng tượng đài chiến thắng sông Bờ

05/10/2018 | 14:56

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 7740/VPCP-QHĐP ngày 15/8/2018, nội dung kiến nghị như sau:

Đề nghị quan tâm đến việc xây dựng tượng đài chiến thắng sông Bờ (Câu số 2).

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn Số: 3873/BVHTTDL-VP ngày 27/8/2018 về nội dung kiến nghị của cử tri:

Di tích Chiến thắng Đường 7 - sông Bờ thuộc xã la R'to, huyện A YunPa, tỉnh Gia Lai đã được Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia theo Quyết định số 53/2001/QĐ- BVHTT ngày 28/12/2001. Năm 2017, thông qua Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hỗ trợ tu bổ, tôn tạo di tích địa điểm Chiến thắng Đường 7 - sông Bờ 300 triệu đồng.

Nếu được xây dựng trong khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích, việc xây dựng tượng đài chiến thắng sông Bờ cần tuân thủ theo các quy định của Luật Di sản văn hóa năm 2001, Luật Di sản văn hóa sửa đổi, bổ sung năm 2009, Quyết định số 1706/2001/QĐ-BVHTT ngày 24/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh đến năm 2020, Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật và các quy định có liên quan đến xây dựng tượng đài.

Việc quyết định xây dựng tượng đài chiến thắng sông Bờ thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai. Khi dự án xây dựng tượng đài được Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phê duyệt, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp về chuyên môn để công trình tượng đài được thực hiện đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, bảo vệ di tích, phù hợp với cảnh quan, môi trường của di tích.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai để trả lời cử tri./.

Cổng TTĐT

>> Toàn văn nội dung văn bản
 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×