Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre về việc điều chỉnh quy định tiền công áp dụng cho huấn luyện viên và vận động viên

12/09/2018 | 09:03

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 283/BDN ngày 06/7/2018, nội dung kiến nghị như sau:

Ngày 06 tháng 6 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg quy định về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu; ngày 07 tháng 12 năm 2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2017/NĐ-CP về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng. Thực tế hiện nay xảy ra sự bất cập về quy định tiền công áp dụng cho huấn luyện viên, vận động viên, cụ thể Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ có mức quy định tiền công áp dụng cho huấn luyện viên, vận động viên thấp hơn mức quy định của Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ ban hành. Đề nghị xem xét điều chỉnh cho phù hợp mức lương vùng (Câu số 9).

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn Số: 3804/BVHTTDL-VP ngày 23/8/2018 về nội dung kiến nghị của cử tri:

Năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu để thay thế Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi xin ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, địa phương và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định trên. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc điều chỉnh thẩm quyền ban hành văn bản (Công văn số 9224/VPCP- KGVX ngày 30/8/2017 của Văn phòng Chính phủ), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các Bộ liên quan điều chỉnh thể thức văn bản thành dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu. Sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, địa phương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thiện và trình Chính phủ dự thảo Nghị định.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Công văn số 1353/VPCP-KGVX ngày 06/02/2018 về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định; căn cứ nội dung Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2018 (Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 08/3/2018), theo đó: “Đồng ý về nguyên tắc nâng mức tiền công cho huấn luyện viên, vận động viên; giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định trên cơ sở đảm bảo phù hợp với nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao và điều chỉnh mức tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu của huấn luyện viên, vận động viên quy định tại Điều 3 dự thảo Nghị định dựa trên căn cứ mức lương cơ sở mới được áp dụng từ ngày 01/7/2018.

Bộ Tài chính đã thống nhất với việc điều chỉnh tăng mức tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn thi đấu cho huấn luyện viên, vận động viên theo mức lương cơ sở mới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổng hợp, tiếp thu ý kiến đóng góp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và hoàn thiện trình Chính phủ dự thảo Nghị định (Tờ trình số 170/TTr-BVHTTDL ngày 27/7/2018).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre để trả lời cử tri./.


Cổng TTĐT

>> Toàn văn nội dung văn bản

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×