Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Thư viện Quốc gia Việt Nam

12/04/2017 | 13:56

.

Thư viện Quốc gia Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng: thu thập, giữ gìn di sản thư tịch của dân tộc; bổ sung, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung vốn tài liệu trong xã hội, cung cấp thông tin phục vụ các đối tượng người sử dụng trong nước và nước ngoài.

Thư viện Quốc gia Việt Nam là Thư viện Trung tâm của cả nước (sau đây gọi tắt là Thư viện) có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Thư viện Quốc gia Việt Nam quy định tại Quyết định số 888/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 2014.

Địa chỉ: 31 Tràng Thi, Hà Nội
Điện thoại: (024)-3.8255397
Fax:  (024)-3.8253357
Email: ngakieu@nlv.gov.vn

Giám Đốc: Kiều Thúy Nga
Điện thoại: (024)-3.8253040
Email: ngakieu@nlv.gov.vn

Phó Giám Đốc: Nguyễn Xuân Dũng
Điện thoại: (024)-3.9364620
Email: nxdung@nlv.gov.vn

Phó Giám Đốc: Nguyễn Ngọc Anh
Điện thoại: (024)-3.9364624
Email: anhnguyen_franco@nlv.gov.vn

admin

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×