Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Thanh tra Bộ

30/12/2018 | 09:35

.

Tiền thân của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Ban Thanh tra thuộc Bộ Văn hóa được thành lập từ tháng 11 năm 1964 theo Quyết định số 46-VH/TT có chức năng thực hiện việc chấp hành các đường lối, chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp, xí nghiệp trực thuộc Bộ và các cơ quan văn hóa địa phương, nhằm bảo đảm, gìn giữ kỷ luật Nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ mà Chính phủ và Bộ giao cho. Trải qua 59 năm thành lập và phát triển, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi là Thanh tra Bộ) từng bước được củng cố, kiện toàn về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nhiệm vụ thanh tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Bộ; thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Bộ chịu sự chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng và sự chỉ đạo về công tác thanh tra, hướng dẫn nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra Bộ có con dấu riêng, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra Bộ quy định tại Quyết định số 755/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 2023.

Địa chỉ: Số 51 Ngô Quyền - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: (024)-3.9437610
Fax: (024)-3.9446223
Email: bovhttdl@thanhtra.gov.vn

Chánh Thanh tra Bộ: Lê Thanh Liêm

Điện thoại: (024). 3.9448606 

Email: liemlt.ttb@bvhttdl.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra Bộ: Hà Văn Lâu

Điện thoại: (024)-3.9437610

Email:lauhv.ttb@bvhttdl.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra Bộ:  Trần Kim Hậu

Điện thoại: (024)-3.9437610

Email: hautk.ttb@bvhttdl.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra Bộ: Lê Ngọc Trung

Điện thoại: (024)-3.9437610

Email: lengoctrung273@gmail.com
 

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×