Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh

22/04/2017 | 15:00

.

Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về lĩnh vực âm nhạc ở bậc trung học, đại học và sau đại học; nghiên cứu khoa học, sáng tác và biểu diễn âm nhạc nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần phát triển nền âm nhạc Việt Nam.

Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Nhạc viện), có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh quy định tại Quyết định số 3647/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2018.

Địa chỉ: Số 112 Nguyễn Du, Q.1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028)-3.8225841  
Fax:   (028)-3.8220916                      
Email: nhacvienhcm@hcm.vnn.vn


Giám đốc:  
Điện thoại: (028)- 220461  


Phó Giám đốc phụ trách: Hoàng Ngọc Long
Điện thoại: (028)- 202422


Phó Giám đốc: Tạ Minh Tâm

Điện thoại: (028)- 295904

 

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×