Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Học viện Âm nhạc Huế

22/04/2017 | 14:58

.

Học viện Âm nhạc Huế là đơn vị sự nghiệp giáo dục đại học, trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng nghiên cứu khoa học; đào tạo, biểu diễn, bồi dưỡng nguồn nhân lực về lĩnh vực âm nhạc ở bậc trung học, đại học và sau đại học; góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị âm nhạc truyền thống; tiếp thu có chọn lọc tinh hoa âm nhạc thế giới góp phần phát triển nền âm nhạc Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Học viện Âm nhạc Huế (sau đây gọi tắt là Học viện) có con dấu, có tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Học viện Âm nhạc Huế quy định tại Quyết định số 3646/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2018.

Địa chỉ: số 01 Lê Lợi, TP. Huế
Điện thoại: (0234)-3.819852
Fax:  (0234)-3.837466                        
Email: vanphonghocvien@gmail.com


Giám đốc: 
Điện thoại: (0234)-3.837978
Email: 


Phó Giám đốc: Hà Mai Hương
Điện thoại: (0234)-3.853083
Email: hmaihuongpiano@gmail.com


Phó Giám đốc: Hoàng Thanh Sơn
Điện thoại: (0234)-3.933661
Email: hoangthanhsonqt@gmail.com


Phó Giám đốc: Trần Hữu Việt
Điện thoại: (0234)-3.853093
Email: huuvietpiano@gmail.com

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×