Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

21/04/2017 | 08:39

.

 Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh  là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo,bồi dưỡng nguồn nhân lực thể dục, thể thao trình độ đại học, sau đại học, đào tạo tài năng thể thao và tổ chức hoạt động khoa học công nghệ trong lĩnh vực thể dục thể thao.

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh (sau đây gọi tắt là Trường) có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại tỉnh Bắc Ninh.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh quy định tại Quyết định số 3655/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2018.

Địa chỉ: Phường Trang Hạ, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: (0222)-3.831609
Fax: (0222)-3.832550

Email: dhtdttbn@gmail.com


Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Phúc
Điện thoại: (0222)-3.831609

Email: nguyenvanphuchn@gmail.com

Phó Hiệu trưởng: Đặng Văn Dũng
Điện thoại: (0222)-3.831609

Email: dangvandungtdtt@gmail.com

Phó Hiệu trưởng: Đỗ Hữu Trường
Điện thoại: (0222)-3.831609

Email: truongbs71@gmail.com


Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×