DIỄN ĐÀN GÓP Ý "DỰ THẢO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030”

Nhiều góp ý cho Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030
Nhiều góp ý cho Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030 05/08/2021 | 08:00 Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030 đã và đang nhận được sự quan tâm cũng như các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, giới văn nghệ sĩ mọi lứa tuổi. Chúng tôi xin trân trọng ghi nhận và giới thiệu một số ý kiến đóng góp dưới đây.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Văn hóa là quyền lực mềm, là sức mạnh to lớn góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp và sức cạnh tranh quốc gia
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Văn hóa là quyền lực mềm, là sức mạnh to lớn góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp và sức cạnh tranh quốc gia 04/08/2021 | 08:21 Nhằm hoàn thiện Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua báo Điện tử Tổ Quốc đã và đang nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, giới văn nghệ sĩ trong và ngoài nước. Để góp thêm cho Dự thảo ý kiến với nhiều nội dung gợi mở, xin giới thiệu bài góp ý của PGS. TS Nguyễn Đăng Điệp – Viện trưởng Viện Văn học.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Bàn về sự “quan tâm văn hóa” từ góc nhìn “chiến lược văn hóa
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Bàn về sự “quan tâm văn hóa” từ góc nhìn “chiến lược văn hóa" 03/08/2021 | 14:00 Trong phát biểu bế mạc Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 3 (khóa XIII), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Vừa qua, chúng ta tập trung vào phát triển kinh tế, tăng trưởng nhanh là tốt rồi, nhưng vấn đề văn hóa, giáo dục nếu không cẩn thận là xuống cấp… Hình như lĩnh vực này chưa được quan tâm đúng mức lắm (?)”. Có thể nói, đây là sự “cảm nhận” chuẩn xác theo cách đặt vấn đề của một nhà lý luận, nhà báo đã từng có những phát biểu, bài viết có giá trị cả về khoa học lẫn thực tiễn.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Hội nhập quốc tế và thông tin đối ngoại về văn hoá phải coi trọng chất lượng và hiệu quả
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Hội nhập quốc tế và thông tin đối ngoại về văn hoá phải coi trọng chất lượng và hiệu quả 03/08/2021 | 08:32 Ngày nay, xu thế hội nhập đang nắm giữ vai trò chủ đạo trong đời sống kinh tế quốc tế, sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng rõ nét thì chủ động hội nhập, giao lưu văn hóa ngày càng trở nên quan trọng và được quan tâm hơn bao giờ hết. Quảng bá văn hoá nhằm tăng cường “sức mạnh mềm” ngày càng được các nước khai thác triệt để nhằm tạo dựng nền móng và điều kiện để thể hiện uy lực trên trường quốc tế. Trong thời đại ngày nay, văn hóa ngày càng khẳng định vai trò cầu nối giữa các dân tộc, nâng cao hiểu biết lẫn nhau, góp phần hoà giải các xung đột, mâu thuẫn, tạo tiền đề thúc đẩy hợp tác phát triển.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Phát huy sức mạnh mềm văn hóa dân tộc trong bối cảnh hiện nay
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Phát huy sức mạnh mềm văn hóa dân tộc trong bối cảnh hiện nay 03/08/2021 | 07:45 Sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020, sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam đạt được nhiều thành tựu, góp phần quan trọng vào thành công của công cuộc đổi mới.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Giáo dục truyền thống gia đình, dòng họ qua gia phả phải được quan tâm đúng mức
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Giáo dục truyền thống gia đình, dòng họ qua gia phả phải được quan tâm đúng mức 02/08/2021 | 14:00 Nói tới truyền thống là nói đến những giá trị văn hoá kết tinh qua những thử thách lịch sử nhất định để hợp thành những “dòng chảy” mang tính chất nguồn mạch văn hóa - xã hội trong đó gia đình, dòng họ chính là thành tố đóng vai trò quan trọng mà gia phả như là một bộ “gia sử”, đồng thời có thể là bộ phận của sử liệu địa phương, quốc gia, dân tộc.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Để văn hóa là khâu đột phá chiến lược
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Để văn hóa là khâu đột phá chiến lược 02/08/2021 | 08:24 Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: "Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc", Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, dự kiến sẽ trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2021.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Bàn về thị hiếu thẩm mỹ của giới trẻ trong bối cảnh hội nhập
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Bàn về thị hiếu thẩm mỹ của giới trẻ trong bối cảnh hội nhập 01/08/2021 | 10:40 Ở bất cứ quốc gia nào, nền văn hoá nào, yếu tố con người luôn được xem là quan trọng nhất cho sự phát triển. Trong Dự thảo “Chiến lược phát triển văn hoá Việt Nam đến năm 2030” cũng đã xác định mục tiêu “Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Các vấn đề liên quan đến chiến lược con người kết hợp với giải pháp phát triển văn hóa, nếu được thực hiện tốt sẽ là một chính sách phát triển, cải thiện tiêu chuẩn trí tuệ, là nguồn lực lớn để hiện thực hóa mục tiêu công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập hiện nay.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Số hóa di sản văn hóa, định hướng nghiên cứu lâu dài
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Số hóa di sản văn hóa, định hướng nghiên cứu lâu dài 31/07/2021 | 15:19 Dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 do Bộ VHTTDL soạn thảo để trình Chính phủ phê duyệt đã khẳng định Đảng và Nhà nước rất coi trọng văn hóa, đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội… Trong Dự thảo, vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được coi trọng, thể hiện qua việc có riêng một mục chiến lược, mục tiêu cụ thể. Ngoài ra, di sản văn hóa còn được lồng ghép trong rất nhiều nội dung quan trọng khác của dự thảo. Đây thực sự là điều rất đáng mừng.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Xây dựng văn hóa gia đình - Nhiệm vụ trọng tâm của Chiến lược phát triển văn hóa
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Xây dựng văn hóa gia đình - Nhiệm vụ trọng tâm của Chiến lược phát triển văn hóa 31/07/2021 | 10:41 Chiến lược phát triển văn hóa đến 2030, đề ra 12 nhiệm vụ lớn, trong đó nhiệm vụ thứ 3 về "Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh" có đề cập đến xây dựng văn hóa gia đình. Trong lĩnh vực phát triển văn hóa tinh thần, nhiệm vụ xây dựng văn hóa gia đình có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến hầu hết các nhiệm vụ khác- vì con người từ các gia đình có mặt ở tất cả các mặt của đời sống kinh tế xã hội. Do đó xây dựng văn hóa gia đình có thể được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển văn hóa.