DIỄN ĐÀN GÓP Ý "DỰ THẢO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030”

Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Để văn hóa là khâu đột phá chiến lược
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Để văn hóa là khâu đột phá chiến lược 02/08/2021 | 08:24 Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: "Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc", Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, dự kiến sẽ trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2021.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Bàn về thị hiếu thẩm mỹ của giới trẻ trong bối cảnh hội nhập
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Bàn về thị hiếu thẩm mỹ của giới trẻ trong bối cảnh hội nhập 01/08/2021 | 10:40 Ở bất cứ quốc gia nào, nền văn hoá nào, yếu tố con người luôn được xem là quan trọng nhất cho sự phát triển. Trong Dự thảo “Chiến lược phát triển văn hoá Việt Nam đến năm 2030” cũng đã xác định mục tiêu “Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Các vấn đề liên quan đến chiến lược con người kết hợp với giải pháp phát triển văn hóa, nếu được thực hiện tốt sẽ là một chính sách phát triển, cải thiện tiêu chuẩn trí tuệ, là nguồn lực lớn để hiện thực hóa mục tiêu công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập hiện nay.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Số hóa di sản văn hóa, định hướng nghiên cứu lâu dài
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Số hóa di sản văn hóa, định hướng nghiên cứu lâu dài 31/07/2021 | 15:19 Dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 do Bộ VHTTDL soạn thảo để trình Chính phủ phê duyệt đã khẳng định Đảng và Nhà nước rất coi trọng văn hóa, đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội… Trong Dự thảo, vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được coi trọng, thể hiện qua việc có riêng một mục chiến lược, mục tiêu cụ thể. Ngoài ra, di sản văn hóa còn được lồng ghép trong rất nhiều nội dung quan trọng khác của dự thảo. Đây thực sự là điều rất đáng mừng.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Xây dựng văn hóa gia đình - Nhiệm vụ trọng tâm của Chiến lược phát triển văn hóa
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Xây dựng văn hóa gia đình - Nhiệm vụ trọng tâm của Chiến lược phát triển văn hóa 31/07/2021 | 10:41 Chiến lược phát triển văn hóa đến 2030, đề ra 12 nhiệm vụ lớn, trong đó nhiệm vụ thứ 3 về "Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh" có đề cập đến xây dựng văn hóa gia đình. Trong lĩnh vực phát triển văn hóa tinh thần, nhiệm vụ xây dựng văn hóa gia đình có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến hầu hết các nhiệm vụ khác- vì con người từ các gia đình có mặt ở tất cả các mặt của đời sống kinh tế xã hội. Do đó xây dựng văn hóa gia đình có thể được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển văn hóa.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Bảo hộ sở hữu trí tuệ và bản quyền- Cái lõi phát triển công nghiệp văn hóa
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Bảo hộ sở hữu trí tuệ và bản quyền- Cái lõi phát triển công nghiệp văn hóa 31/07/2021 | 08:10 Thực tế hiện nay cho thấy, trong âm nhạc, xuất bản liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm bản quyền. Trong điện ảnh, người xem phim lậu là chuyện bình thường. Trong quảng cáo, khách hàng mượn ý tưởng của các agency thua thầu là hiện tượng phổ biến. Trong nhiếp ảnh, sản phẩm của tác giả tha hồ bị chôm chỉa, đăng tải vô tội vạ, không xin phép… Trong ngành công nghiệp văn hóa – công nghiệp sáng tạo, vi phạm bản quyền là nỗi đau nhức nhối chưa có hồi kết.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Bất cứ hoạt động sống nào của con người cũng có văn hóa và cũng là văn hóa
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Bất cứ hoạt động sống nào của con người cũng có văn hóa và cũng là văn hóa 30/07/2021 | 16:16 PGS,TS. Nguyễn Thị Phương Châm- Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã có nhiều công trình, bài viết về lĩnh vực văn hóa. Nhân dịp Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khởi thảo đang lấy ý kiến đóng góp của các nhà văn hóa, hội chuyên ngành và văn nghệ sĩ… chúng tôi xin trích lược một số ý kiến đáng chú ý của PGS,TS. Nguyễn Thị Phương Châm*.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Di sản văn hóa Việt Nam - Hài hòa bảo tồn và phát triển
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Di sản văn hóa Việt Nam - Hài hòa bảo tồn và phát triển 30/07/2021 | 15:13 Chúng ta thường gặp các luận điểm được coi như nguyên tắc ứng xử trong khai thác di sản văn hóa như: khai thác và phát huy giá trị văn hóa để bảo tồn di tích; cần làm cho di tích “sống”, hòa vào với cuộc sống của xã hội đương đại, có tác dụng giáo dục và nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, tạo nguồn sinh lợi để bảo tồn di tích… Những luận điểm đó nghe mãi thành quen, nhưng được cụ thể hóa trên thực tế như thế nào thì vẫn là câu chuyện cần bàn.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Xây dựng công nghiệp điện ảnh Việt Nam từ những công việc cụ thể
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Xây dựng công nghiệp điện ảnh Việt Nam từ những công việc cụ thể 29/07/2021 | 08:00 Ở Việt Nam, khái niệm công nghiệp văn hóa manh nha từ đầu những năm 2000. Nhưng cột mốc quan trọng cho việc định hướng xây dựng công nghiệp văn hóa là Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020, trong đó khẳng định phát triển công nghiệp văn hóa đang là xu thế lớn và quan trọng trong chính sách văn hóa của các nước trên thế giới, đồng thời nhận thức rõ về xu thế tất yếu phải phát triển công nghiệp văn hóa, những điều kiện phát triển công nghiệp văn hóa và nhiệm vụ tập trung xây dựng cơ chế, chính sách, môi trường kinh doanh để phát triển ngành công nghiệp văn hóa ở nước ta.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Phải làm cho văn hoá và di sản văn hoá thực sự là cốt lõi của bản sắc dân tộc
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Phải làm cho văn hoá và di sản văn hoá thực sự là cốt lõi của bản sắc dân tộc 28/07/2021 | 14:00 Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030 đã và đang nhận được nhiều ý kiến đóng góp của giới chuyên môn, các nhà văn hóa, hội nghề nghiệp và văn nghệ sĩ… trên cả nước. Để góp bàn thêm ý kiến về Dự thảo nói trên, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với PGS.TS Đỗ Văn Trụ - Chủ tịch Hội Di sản Văn hoá Việt Nam.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam nhìn từ góc độ giá trị
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam nhìn từ góc độ giá trị 28/07/2021 | 08:50 Max Weber, nhà xã hội học Đức nổi tiếng từng khẳng định: “Trụ cột của văn hóa là giá trị”. Giá trị là những biểu hiện cốt lõi, đặc trưng, tinh túy nhất được chưng cất từ văn hóa dân tộc. Hay nói cách khác, giá trị là tất cả những gì là cần, là tốt, là hay, là đẹp giúp khẳng định và nâng cao chất người, chất văn hóa.