Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Số người nghiện ma túy và số xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy 5 năm qua

20/12/2016 | 16:32

Theo Báo cáo số 44/BC-BCA-C41 về “Tổng kết, đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2011 – 2016 và đề xuất chương trình giai đoạn 2016 – 2020” của Bộ Công an ngày 23/2/2016 đã đưa ra nhận định “có nơi đã giảm, đặc biệt là số địa bàn xã, phường, thị trấn trọng điểm phức tạp về ma túy. Tuy nhiên, số liệu thống kê cho thấy, mục tiêu giảm người nghiện và giảm số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy chưa đạt.

Số người nghiện ma túy trong vòng  5 năm qua
Cụ thể; đến cuối năm 2010, cả nước có 143.196 người nghiện có hồ sơ quản lý, đến năm 2014, cả nước có 204.377 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý (tăng 61.181 người nghiện, bằng 42,72%; tỷ lệ tăng trung bình hàng năm là 8,54%).
Bảng phân loại số người nghiện ma túy

Bảng phân loại số người nghiện ma túy

Năm

2011

2012

2013

2014

2015

Số người nghiện

158.414 (tăng 5,67%)

172.524 (tăng 8,5%)

183.396 (tăng 5,4%)

204.377 (tăng 12,14)

200.134

Đang ở ngoài xã hội

65%

74,2%

64,5%

62,58%

72,4%

Đang cai tại trung tâm

24%

18,2%

22,4%

16,61%

9,2%

Đang trong các cơ sở giam, giữ

11%

7,2%

13,1%

19,68%

18,4%

Gii tính nam

96%

95,9%

96%

90%

 

Độ tuổi dưới 30

50%

48,5%

47,8%

36,27%

 


    
* Năm 2014, có 1,13% người nghiện đang ở các cơ sở quản lý sau cai.
Đáng chú ý, ngoài việc tăng về số lượng, thì thành phần người nghiện ma túy cũng đa dạng hơn (có cả học sinh, sinh viên, người mẫu, vận động viên, trí thức); chủng loại ma túy và hình thức sử dụng cũng phong phú, thể hiện sự phức tạp hơn.
Theo kết quả rà soát, thống kê, năm 2014 có 80,33% người nghiện sử dụng heroin, 10,65% sử dụng ma túy tổng hợp, 3,34% sử dụng thuốc phiện, 2,24% sử dụng cần sa, 1,21% sử dụng các loại ma túy khác.
Tính đến tháng 6 năm 2015, số người nghiện có hồ sơ quản lý còn 200.134 người (giảm 4.243 người so với năm 2014, chủ yếu là đã hoàn thành thời gian cai hoặc chết).
Từ bảng phân loại trên cho thấy số người nghiện “đang ở ngoài xã hội” chiếm tỉ lệ cao nhất, từ năm 2011 đến năm 2015 luôn chiếm tỉ lệ trên 62%.
Về giới tính, theo thống kê, từ năm 2011 đến năm 2014 người nghiện ma túy phần lớn là giới tính nam, chiếm 90-96%.


Ảnh minh họa. Nguồn internet.

Số xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy

Cuối năm 2010, cả nước có 4.450/11.112 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy, đến tháng 6, năm 2015 có
3.115/11.162 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy (giảm 1.335 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy, chỉ chiếm 27,7%; giảm trung bình hàng năm là 5,54%).
 Từ năm 2011 đến 2014 giảm được 24 xã, phường, thị trấn trọng điểm loại I; 10 xã, phường, thị trấn trọng điểm loại II. Nhưng tính đến tháng 6 năm 2015 tăng 17 xã, phường, thị trấn trọng điểm loại I; 47 xã, phường, thị trấn trọng điểm loại II so với năm 2014 .
Số liệu xã, phường không có tệ nạn ma túy

Năm

Trọng điểm loại I

Trọng điểm loại II

Trọng điểm loại III

Ít phức tạp

Không có ma túy

Tổng số có ma túy

Tổng số xã, phường, thị trấn cả nước

2011

199

327

1.341

5.372

3875

7.239

11.114

2012

197

354

1.330

5.879

3.662

7.760

11.122

2013

192

342

1.445

5934

3.215

7.913

11.128

2014

175

317

1.385

6.091

3.163

7.968

11.131

2015

192

364

1.550

5941

3.115

8.047

11.162


* Phân loại mức độ trọng điểm theo Quyết định 3122/2010/QĐ-BCA ngày 09/8/2010 của Bộ Trưởng Bộ Công an về ban hành tiêu chí phân loại và mức hỗ trợ kinh phí cho xã, phường, thị trấn trọng điểm về tệ nạn ma túy trong chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy.
Như vậy có thể thấy, số xã, phường, thị trấn “không có ma túy” ít hơn tổng số xã, phường, thị trấn có ma túy.
Hà Anh (Tổng hợp)

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×