HỘI NGHỊ VĂN HÓA TOÀN QUỐC

Xây dựng hệ giá trị gia đình Việt Nam trong tình hình mới: Từ Nghị quyết Đại hội XIII đến hành động
Xây dựng hệ giá trị gia đình Việt Nam trong tình hình mới: Từ Nghị quyết Đại hội XIII đến hành động 03/12/2021 | 08:56 Tầm quan trọng của gia đình và giá trị của gia đình đối với mỗi cá nhân và quốc gia, dân tộc đã được Đảng ta khẳng định qua các kỳ Đại hội luôn đặt gia đình ở một vị trí ngang tầm với dân tộc và thời đại, "xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới".
Hạnh phúc của con người là mục tiêu cao cả nhất của sự phát triển
Hạnh phúc của con người là mục tiêu cao cả nhất của sự phát triển 29/11/2021 | 13:38 “Văn hóa là bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định vai trò quan trọng của văn hóa trong chặng đường phát triển bền vững đất nước tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc sáng 24/11/2021.
Phát triển du lịch sáng tạo dựa trên nền tảng văn hóa
Phát triển du lịch sáng tạo dựa trên nền tảng văn hóa 29/11/2021 | 08:55 Hội nghị Văn hóa toàn quốc vừa diễn ra đã xác định chín nhóm giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam thời gian tới, trong đó có nội dung “Xây dựng cơ chế để giải quyết hợp lý, hài hòa giữa bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển kinh tế-xã hội.
Văn hóa đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc
Văn hóa đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc 26/11/2021 | 17:12 Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra ngày 24/11 vừa qua, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã có báo cáo quan trọng về thành tựu phát triển văn hóa sau 35 năm đổi mới. Báo điện tử Tổ Quốc xin lược trích những vấn đề trọng tâm của Báo cáo.
Lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam làm nền tảng
Lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam làm nền tảng 26/11/2021 | 10:12 Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Tổ Quốc sau khi Hội nghị Văn hóa toàn quốc kết thúc, nhiều nghệ sĩ và kiều bào Việt ở nước ngoài bày tỏ sự đồng tình về chủ trương xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người, xây dựng con người để phát triển văn hóa.
Phát huy nội lực quốc gia bằng
Phát huy nội lực quốc gia bằng "sức mạnh mềm văn hóa" 25/11/2021 | 15:00 Một thông tin quan trọng: lần đầu tiên, trong Văn kiện của Đảng, thuật ngữ "sức mạnh mềm văn hóa" xuất hiện.
Tạo dựng môi trường văn hóa, khơi dậy sức mạnh nội sinh
Tạo dựng môi trường văn hóa, khơi dậy sức mạnh nội sinh 25/11/2021 | 13:30 Việc khơi dậy sức mạnh nội sinh, các giá trị văn hóa và tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú với những giá trị nhân văn, tiến bộ là nhiệm vụ trọng yếu để phát triển văn hóa dân tộc hiện nay.
Tạo nguồn lực nội sinh để văn hóa hội nhập với thế giới
Tạo nguồn lực nội sinh để văn hóa hội nhập với thế giới 25/11/2021 | 11:30 Nhìn lại sự phát triển của văn học nghệ thuật ở Việt Nam trong 35 năm vừa qua, có thể thấy, tiến trình hội nhập quốc tế đã diễn ra một cách sâu sắc ở mọi cấp độ và lĩnh vực của đời sống văn học nghệ thuật, từ nghệ thuật đại chúng đến nghệ thuật bác học, từ nghệ thuật ngôn từ đến âm nhạc, điện ảnh, nhiếp ảnh.
Phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam
Phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam 25/11/2021 | 11:00 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, phải tiếp tục giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam thực sự là "nền tảng tinh thần," "soi đường cho quốc dân đi".