Nghiên cứu khoa học

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2017-2018)

08/10/2020 | 13:22

Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2017-2018):

TT Tên đề tài Đơn vị thực hiện Chủ nhiệm Thời gian thực hiện
  •  1
  •  
  •  

Xây dựng mô hình thư viện cơ sở phục vụ nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay (nghiên cứu trường hợp khu vực nông thôn đồng bằng Bắc Bộ)

Mã số: BO221727 

Vụ Thư viện

Vũ Dương Thúy Ngà

01/2017 - 12/2018

2

Nghiên cứu đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà sáng tác văn học nghệ thuật

Mã số: BO23179 

Vụ Kế hoạch, Tài chính

Nguyễn Kiều Duyên

01/2017 - 12/2018

3

Văn hoá gia đình với việc giáo dục nhân cách con người Việt Nam hiện nay

Mã số: BO41712 

Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh

Đỗ Ngọc Anh

01/2017 - 12/2018

4

Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý thể thao chuyên nghiệp ở Việt Nam phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế

Mã số: BO21713 

Viện Khoa học Thể dục Thể thao

Lâm Quang Thành

01/2017 - 12/2018

5

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm đào tạo vận động viên bóng đá trẻ Việt Nam.

Mã số: BO21714 

Viện Khoa học Thể dục Thể thao

Nguyễn Danh Hoàng Việt

01/2017 - 12/2018

6

Nghiên cứu bảo quản loại trừ nấm mốc và phòng chống tác nhân gây hại bề mặt gạch có trang trí trong di tích kiến trúc Việt bằng công nghệ hóa bảo quản

Mã số: BO201781 

Viện Bảo tồn di tích

Đoàn Thị Hồng Minh

01/2017 - 12/2018

7

Nghiên cứu bảo quản hiện vật khảo cổ học chất liệu đồng tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Mã số: BO201773 

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam

Nguyễn Văn Đoàn

01/2017 - 12/2018

8

Nghiên cứu bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá dân tộc Thổ trong hoạt động Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam

Mã số: BO201774 

Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam

Lê Mai Oanh

01/2017 - 12/2018

9

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát huy vai trò hương ước đối với việc xây dựng đạo đức, lối sống trong giai đoạn hiện nay

Mã số: BO117106 

Cục Văn hóa cơ sở

Trịnh Thị Thủy

01/2017 - 06/2018

10

Nghiên cứu hoàn thiện thể chế văn hóa đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong tình hình mới

Mã số: BO118108 

Vụ Pháp chế

Hoàng Minh Thái

01/2018

11

Tác động của tôn giáo đến bảo vệ và phát huy văn hoá của dân tộc ở miền núi phía bắc Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp dân tộc H'Mông)

Mã số: BO118117 

Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

Trần Thị Thủy

01/2018

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×