Nghiên cứu khoa học

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2019-2020)

09/10/2020 | 09:22

Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2019-2020):

TT Tên đề tài Đơn vị thực hiện Chủ nhiệm Thời gian thực hiện
  •  1

Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý các hoạt động văn hóa tại các cơ sở tín ngưỡng

Mã số: BO120120

Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

Nguyễn Tuấn Anh

01/2020 - 12/2021

2

Bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa tộc người trong phát triển du lịch cộng đồng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc

Mã số: BO120122

Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam 

Trần Thị Thủy

01/2020 - 12/2021

3

Đánh giá tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với phát triển Thể dục thể thao ở Việt Nam hiện nay.

Mã số: BO21919

Viện Khoa học Thể dục Thể thao

 

Nguyễn Hồng Dương

01/2019 - 12/2020

4

Định hướng quản lý văn hóa với thực hành nghi lễ liên quan đến tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt

Mã số: BO201982

 

Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

Nguyễn Thị Hiền

01/2019 - 12/2020

5

Nghệ thuật công cộng ở các trung tâm đô thị Việt Nam - Thực trạng và giải pháp (Nghiên cứu trường hợp Quảng Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh)

Mã số: BO2119127 

Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

Nguyễn Văn Dương

 

01/2019 - 12/2020

6

Phát huy giá trị văn hóa Phật giáo trong việc xây dựng đạo đức, lối sống giai đoạn hiện nay

Mã số: BO119120

Trường Đại học Văn hoá Hà Nội 

Phạm Thị Thu Hương 

01/2019 - 12/2020

7

Xây dựng thương hiệu du lịch Di sản văn hóa tại các Di sản văn hóa thế giới của Việt Nam

Mã số: BO31920 

Trường Đại học Văn hoá Hà Nội 

Phùng Quốc Hiếu 

01/2019 - 12/2020

8

Nâng cao chất lượng công tác quản lý hướng dẫn viên du lịch ở Việt Nam

Mã số: BO31921

Trường Đại học Văn hoá Hà Nội 

Đỗ Trần Phương

01/2019 - 12/2020

9

Nghiên cứu giải pháp kết nối thông tin giữa các thư viện điện tử của các trường Đại học khu vực phía Bắc

Mã số: BO221928

Trường Đại học Văn hoá Hà Nội

Nguyễn Văn Thiên 

01/2019 - 12/2020

10

Marketing đào tạo văn hóa, nghệ thuật trong các trường đại học văn hóa, nghệ thuật trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Mã số: BO119119 

Trường Đại học Văn hoá Hà Nội

 

Đinh Công Tuấn

 

01/2019 - 01/2020

         

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×