Nghiên cứu khoa học

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2015-2016)

05/10/2020 | 10:34

Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2015-2016):

TT Tên đề tài Đơn vị thực hiện Chủ nhiệm Thời gian thực hiện
  • 1

Bảo tồn và phát huy nghệ thuật diễn xướng Hò Bả Trạo (Nghiên cứu trường hợp một số tình Nam Trung Bộ)

Mã số: BO2115122

Học viện Âm nhạc Huế

Phan Thuận Thảo

01/2015 - 12/2016

2

Giải pháp nâng cao năng lực quản lý lễ hội dân gian của đội ngũ cán bộ ngành văn hóa về lễ hội dân gian

Mã số: BO115110

Trường Cán bộ quản lý văn hoá, thể thao và du lịch

Trần Minh Chính

01/2015 - 12/2016

3

Nghiên cứu tổng kết, đánh giá hiệu quả 15 năm bảo tồn, phát huy giá trị làng truyền thống các dân tộc thiểu số

Mã số: BO115111

Vụ Văn hóa dân tộc

Trịnh Thị Thủy

01/2015 - 12/2016

4

Nghiên cứu một số khái niệm cơ bản về văn hóa trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

Mã số: BO115112

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn Văn Cương

01/2015 - 12/2016

5

Giải pháp thực hiện mối quan hệ giữa quản lý nhà nước và vai trò của cộng đồng trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam

Mã số: BO201575

Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

Nguyễn Thị Hiền

01/2015 - 12/2016

6

Xây dựng mô hình tổng hợp phát triển thể thao giải trí kỹ năng sống cho học sinh mẫu giáo, tiểu học

Mã số: BO21512

Viện Khoa học Thể dục Thể thao

Trần Hiếu

01/2015 - 12/2016

7

Cái cao cả trong nhạc cách mạng Việt Nam

Mã số: BO2118123

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Dương Viết Á

01/2016 - 12/2016

8

Xây dựng chương trình giáo dục trải nghiệm gắn với không gian văn hóa tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Mã số: BO201576

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nguyễn Thị Ngân

01/2015 - 12/2016

9

Nghiên cứu và phát triển hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ thể dục thể thao

Mã số: BO21518

Viện Khoa học Thể dục Thể thao

Lâm Quang Thành

01/2015 - 12/2016

10

Nghiên cứu nguyên tắc, cách thức sắp đặt hiện vật trong Đình, Đền, Chùa là các di tích Quốc gia

Mã số: BO115114

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Lê Thị Kim Loan

01/2015 - 01/2016

11

Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch gắn với các di tích cách mạng kháng chiến ở Việt Nam

Mã số: BO31515

Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh

Lâm Nhân

01/2015 - 01/2016

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×