Nghiên cứu khoa học

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2014-2015)

05/10/2020 | 07:57

Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2014-2015):

TT Tên đề tài Đơn vị thực hiện Chủ nhiệm Thời gian thực hiện
  • 1

Nghiên cứu đổi mới trưng bày và giới thiệu của Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Mã số: BO201471

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam

Nguyễn Văn Cường

01/2014 - 12/2015

2

Xây dựng mô hình truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng

Mã số: BO4148

Vụ Gia đình

Đặng Cảnh Khanh

01/2014 - 12/2015

3

Phát huy Nghệ thuật múa trong hội làng người Việt vùng Châu thổ sông Hồng

Mã số: BO2114121

Trường Cao đẳng Múa Việt Nam

Vũ Dương Dũng

01/2014 - 12/2015

4

Môi trường văn hóa trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở đồng bằng sông Cửu Long (Nghiên cứu trường hợp mộ số ấp, xã ở tỉnh Long An, Bến Tre, Cà Mau)

Mã số: BO114105

Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh

Trần Hoài Anh

01/2014 - 12/2015

5

Quản lý xu hướng và trào lưu văn hóa nhóm ở Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số: BO114106

Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

Nguyễn Tuấn Anh

01/2014 - 12/2015

6

Phát triển sản phẩm du lịch dựa trên giá trị văn hóa các dân tộc ở Tây Nguyên

Mã số: BO31413

Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Đệ

01/2014 - 12/2015

7

Ứng dụng marketing điện tử (e-marketing) trong quảng bá, xúc tiến du lịch

Mã số: BO31414

Tổng Cục Du lịch

Lê Tuấn Anh

01/2014 - 12/2015

8

Cơ chế tự chủ tài chính và định hướng phát triển trong quá trình hội nhập của các đơn vị nghệ thuật biểu diễn công lập

Mã số: BO23147

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội

Đinh Quang Trung

01/2014 - 12/2015

9

Đổi mới mô hình tổ chức quản lý và phương thức hoạt động thư viện Việt Nam

Mã số: BO221425

Thư viện Quốc gia Việt Nam

Kiều Thúy Nga

01/2014 - 12/2015

10

Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy văn hóa Ơ Đu trong hoạt động Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Mã số: BO201472

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Lê Mai Oanh

01/2014 - 12/2015

11

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình hiện nay

Mã số: BO41413

Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh

Đậu Thị Ánh Tuyết

01/2014 - 12/2015

12

Hiệu quả kinh tế - xã hội và định hướng phát triển Điện ảnh nhà nước trong quá trình hội nhập

Mã số: BO2114128

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội

Vũ Ngọc Thanh

01/2014 - 12/2015

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×