Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Đảng ủy Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội - Điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

17/05/2018 | 15:34

Đảng ủy Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội đã vinh dự là 1 trong 13 Đảng bộ cơ sở tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2018 được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khen thưởng.

Đ/c Kiều Đức Tình, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội (đứng thứ 3 từ phải qua) nhận Bằng khen.

Hai năm qua, cùng với việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết của Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đảng ủy Nhà trường đã tích cực, chủ động sáng tạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong toàn Đảng bộ. Quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW mang lại kết quả nhất định, tác động trực tiếp và quan trọng, làm chuyển biến tích cực về công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ của cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động, góp phần xây dựng Đảng bộ và các đoàn thể trong Nhà trường ngày càng vững mạnh. Kết quả đạt được nổi bật như sau:

Thứ nhất, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05:

Thực hiện các văn bản của cấp ủy cấp trên, Đảng ủy Nhà trường đã ban hành hướng dẫn cụ thể hóa các nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và nội dung các chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2017, năm 2018 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; xây dựng kế hoạch tập thể, cá nhân thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chính đốn Đảng; chỉ đạo, phân công các đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng các văn bản thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW.

Việc ban hành đồng bộ, cơ bản kịp thời hệ thống văn bản đã tạo điều kiện thuận lợi bảo đảm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW có hiệu quả.

Tổ chức học tập, quán triệt nội dung chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW: Việc nghiên cứu, học tập các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ủy Nhà trường chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc, bài bản. Văn phòng Đảng ủy đã hướng dẫn cụ thể việc tổ chức học tập quán triệt các chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Theo đó, năm 2016, năm 2017, toàn Đảng bộ tập trung quán triệt, học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chính đốn Đảng. Năm 2018, tập trung quán triệt, học tập chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo đúng tinh thần Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW ngày 20/11/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch số 79-KH/ĐUK ngày 16/01/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Thứ hai, công tác tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Công tác tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW được các chi bộ trực thuộc, các đoàn thể trong Trường quan tâm triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện cụ thể và từng đối tượng.

Qua việc tổ chức tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức nên toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ đều nắm đầy đủ nội dung của Chỉ thị, đồng thời tự giác thực hiện việc học tập và làm theo.

Chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc xây dựng Kế hoạch, chương trình, chuẩn mực đạo đức việc học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp tình hình thực tế của đơn vị; để từng chi bộ, đảng viên và giáo viên, công nhân viên tiếp tục học tập và làm theo trong 5 năm 2016-2020.

Đảng ủy nhà trường đã chỉ đạo các tổ chức Đoàn thể xây dựng được nhiều bảng tin, panô thông tin về việc thực hiện Chỉ thị tại khuôn viên Trường, chỉ đạo Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên, Đoàn thanh niên đã tổ chức lồng ghép các nội dung của Chỉ thị trong đợt sinh hoạt chính trị đầu năm cho hơn năm nghìn học sinh, sinh viên tham gia học tập và viết bài thu hoạch.

Chỉ đạo Đoàn Thanh niên chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng của “Tủ sách thanh niên”, tiếp tục bổ sung thêm hàng chục đầu sách mới nói về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh trong bộ sách “Di sản Hồ Chí Minh”; tổ chức giới thiệu các đầu sách cho đội ngũ Cán bộ Đoàn cũng như đoàn viên, sinh viên tìm hiểu, nghiên cứu. Ngoài ra Đoàn trường cũng đã triển khai rộng rãi trong đoàn viên, sinh viên việc tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh trong các cuộc thi và các hoạt động do các Liên chi Đoàn tổ chức.

Học tập đức tính tiết kiệm của Bác, Đảng ủy chủ trương thực hành tiết kiệm và chỉ đạo các đơn vị thực hành tiết kiệm trong công tác như giảm thiểu việc in ấn văn bản, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác như email, website,…; tiết kiệm trong việc tổ chức các chương trình, sự kiện; tiết kiệm điện trong các phòng làm việc, giảng đường.

Nhìn chung toàn Đảng bộ đã nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các chủ đề để học tập và làm theo, từ đó đã có tác động tích cực tới tư tưởng của cán bộ, đảng viên, thu hút được sự đồng tình, tự giác rèn luyện về đạo đức, lối sống, từng cán bộ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên, nhằm tạo ý thức tự giác trong các mối quan hệ hàng ngày giữa gia đình, công việc, với tập thể và cộng đồng, góp phần khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một số cán bộ, đảng viên, công nhân viên. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phong trào thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng lãng phí; tăng cường chỉ đạo, bám sát nhiệm vụ chính trị theo từng năm của đơn vị, đề ra nội dung, phương pháp triển khai phù hợp; các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cấp đã gương mẫu, tích cực, đi đầu trong việc thực hiện. Bằng những hành động thực tế, cán bộ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên trong Nhà trường đã không ngừng phấn đấu về mọi mặt, khắc phục mọi khó khăn, thách thức trong thời kỳ mới.

Đã lãnh đạo duy trì công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo kế hoạch. Hàng năm kiểm tra từ 1-2 chi bộ trong việc tổ chức cho đảng viên viết cam kết và thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cùng với các quy định của Đảng khác. Lãnh đạo các chi bộ hàng năm kiểm tra 100% đảng viên trong việc thực hiện theo các nội dung đã ký cam kết với chi bộ. Qua công tác kiểm tra, giám sát hầu hết các chi bộ đã quan tâm lãnh đạo và tổ chức cho đảng viên, cấp ủy viên tại chi bộ thực hiện tốt việc đăng ký và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại chi bộ. Thực hiện công tác sơ kết, biểu dương, khen thưởng việc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tổng kết công tác xây dựng Đảng hàng năm.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Nhà trường đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc quan tâm công tác phê bình và tự phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm…; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và công nhân viên, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, phát sinh, đấu tranh với những quan điểm sai trái, xuyên tạc, cơ hội.

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội (Bộ VHTTDL) 

Thứ ba, lựa chọn các vấn đề trọng tâm, đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Qua 2 năm triển khai thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế, Đảng ủy Nhà trường đã tập trung lựa chọn các vấn đề trọng tâm, xác định nội dung đột phá, tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể: Quan tâm lãnh đạo việc nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là lãnh đạo chủ chốt theo Quy định số 101-QĐ/TW ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư, bước đầu có kết quả; Rà soát, bổ sung các nội quy, quy chế, quy định, quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường; Thực hiện tốt Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trịvề một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, lựa chọn một số nội dung chuyên đề có liên quan đến nhiệm vụ chính trị và hạn chế của Nhà trường, đơn vị, tiến hành thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém và đề ra phương hướng phấn đấu; kế hoạch hành động đánh giá kết quả làm theo.

Những việc làm trên có tác dụng tích cực, làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động đến tác phong, thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị trong những năm qua, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống.

Thứ tư, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, giải quyết kịp thời có hiệu quả những khó khăn của Nhà trường:

Đảng ủy Nhà trường tiến hành bổ sung việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW  của Bộ Chính trị vào chương trình làm việc toàn khóa và các kế hoạch, chương trình hành động của Đảng ủy thực hiện các nghị quyết của Đảng khóa XII. Các chi bộ trực thuộc đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương 6 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc gắn những nội dung của Chị thị 05-CT/TW với thực hiện các nghị quyết của Đảng được triển khai với một số nội dung quan trọng sau: Nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; đưa việc học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ tại chi bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; thực hiện phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; thực hiện xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trách nhiệm, đổi mới phong cách, tác phong công tác, tận tụy, trách nhiệm.

Đinh Hữu Thiện

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×