Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Đảng ủy Bộ VHTTDL: Những kết quả nổi bật trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW

13/06/2018 | 07:00

Trong hai năm qua, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã kiên trì, quyết tâm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và đạt được những kết quả nổi bật.

Ngay sau khi Chỉ thị 05-CT/TW được Ban hành, Đảng ủy Bộ đã triển khai tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chỉ thị (ngày 6/10/2016) cho 180 đồng chí cán bộ chủ chốt và chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện quán triệt các nội dung của Chỉ thị 05.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, toàn Đảng bộ Bộ đã xác định tập trung thực hiện các nội dung đột phá gồm: Một là, xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu, trọng tâm vào việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; Hai là, đổi mới phong cách, tác phong công tác, nhất là phong cách, tác phong gần dân, sát dân, vì nhân dân, lắng nghe ý kiến của quần chúng; Ba là, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Bộ, nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở định hướng chỉ đạo của Đảng ủy Bộ, các cấp ủy đảng căn cứ vào điều kiện của từng cơ quan, đơn vị đã chủ động nghiên cứu, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ để tổ chức thực hiện tốt những nội dung đột phá nêu trên; tập trung lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức lối sống, phương pháp công tác đề ra chủ trương, biện pháp để khắc phục, giải quyết dứt điểm. Các đảng ủy, chi bộ cùng với chính quyền thực hiện tốt công tác: cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc; hoàn thiện tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và đạo đức công vụ; xây dựng văn minh công sở; thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; đề ra được những biện pháp cải tiến kỹ thuật, giảm chi phí đầu vào, tiết kiệm điện nước, vật tư, văn phòng phẩm... đem lại hiệu quả thiết thực cho cơ quan.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ đã ban hành Hướng dẫn số 28-HD/ĐU ngày 24/10/2016 hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Yêu cầu các cấp ủy đảng chỉ đạo đồng bộ, toàn diện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ.

Hàng năm, trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành, Đảng ủy Bộ, đều có phân công nhiệm vụ, rõ ràng trách nhiệm của từng ủy viên Ban Chấp hành, qua đó đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu đã phát huy vai trò, tính tiên phong, gương mẫu, vững vàng về tư tưởng, chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập, dân tộc và chủ nghĩa, xã hội; tự giác chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; luôn giữ gìn đạo đức, lối sống và đoàn kết nội bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Ngoài ra, Đảng ủy Bộ cũng thực hiện nghiêm chương trình kiểm tra giám sát, nhằm góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng và vai trò trách nhiệm của tổ chức cá nhân, cấp ủy trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm, gắn với công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết TW4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết TW4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần cảnh báo ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chống chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm trong cán bộ, đảng viên và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt.

Đảng ủy Bộ cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung về tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyền truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và ngày kỷ niệm thành lập Bộ, ngành, ngày thành lập Đảng ủy Khối. Đẩy mạnh hoạt động sáng tác, dàn dựng các chương trình biểu diễn nghệ thuật, tác phẩm sân khấu, điện ảnh, văn học nghệ thuật, các bộ phim tư liệu, tổ chức các cuộc triển lãm trưng bầy, thi tìm hiểu về phong trào thi đua yêu nước, về những tấm gương bình dị mà cao quý theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua yêu nước; và thường xuyên đưa tin bài về các hoạt động triển khai đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chức năng nhiệm vụ cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy Bộ chỉ đạo các cấp ủy tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Bộ tích cực học tập và làm theo Bác; chỉ đạo tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết đại hội đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2015-2020, nghị quyết đại hội đảng bộ/chi bộ trực thuộc và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ; gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng cơ quan, đơn vị; chỉ đạo các cấp ủy thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối, Đảng ủy Bộ, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các cấp ủy trong tổ chức thực hiện Chỉ thị.

Có thể nói rằng, qua hai năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng ủy Bộ đã nghiêm túc triển khai việc học tập, quán triệt các nội dung Chỉ thị; lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, người lao động tại đơn vị nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy Bộ và các tổ chức đảng trực thuộc đã kết hợp chặt chẽ việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đồng thời lựa chọn đúng các nội dung đột phá để triển khai tích cực trong các năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ. Đã xác định rõ việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Ban Tuyên giáo và các ban Đảng của Đảng ủy Bộ thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, của cơ quan đơn vị về công tác xây dựng, chinh đốn Đảng, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Các cấp ủy trực thuộc thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, quan tâm chăm lo giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, quản lý tốt cán bộ, đảng viên về chính trị, tư tưởng và đạo đức, lối sống; chủ động nắm bắt diễn biến dư luận, định hướng dư luận, thông tin, động viên cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và người lao động trong cơ quan đơn vị yên tâm công tác, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn tồn tại một số hạn chế như: Nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng về vai trò và tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa đồng đều nên dẫn đến chất lượng, hiệu quả của việc học tập và làm theo chưa thật cao; Một số cấp ủy xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị còn chậm so với kế hoạch của Đảng ủy Bộ, nội dung còn sao chép, thiếu sáng tạo, chưa phù hợp với đặc điểm tình hình đơn vị; Công tác sơ kết và biểu dương, khen thưởng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ chưa được quan tâm đúng mức. Việc tuyên truyền về thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, việc tổ chức trao đổi, phổ biến kinh nghiệm giữa các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu còn đơn điệu nên chưa tạo ra sự lan tỏa trong Đảng bộ

Trong thời gian tới, kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng ủy Bộ tiếp tục chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên. Sau khi các đơn vị hoàn thiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý theo yêu cầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Đảng ủy Bộ đôn đốc các đơn vị tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức cho phù hợp với thực tiễn. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở các cấp ủy đảng trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém nhất là những yếu kém trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; gắn việc kiểm tra đảng viên, người đứng đầu trong tu dưỡng, rèn luyện theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Ngoài ra, tăng cường công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương các gương tập thể, cá nhân điển hình gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; Đưa kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm một tiêu chí để nhận xét đánh giá thi đua, phân loại, xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức hàng năm; Thường xuyên đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, giám sát quá trình triển khai thực hiện, gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

PV: Thanh Thủy (Nguồn: Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×