Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Công văn số 3264/BVHTTDL-KHTC về việc thực hiện một số Điều về công tác đấu thầu nêu tại Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13

29/10/2014 | 08:58


BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
________________________________

Số 3264/BVHTTDL-KHTC
V/v thực hiện một số Điều về công tác đấu thầu nêu tại Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2014


Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và ngày 26 tháng 6 năm 2014 Chính phủ đã ban hành Nghi định số 63/2014/NĐ-Cp quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn một số điểm quy định tại các điều: Điểm 6, Điều 73 Luật Đấu thầu về công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi công tác đấu thầu, thực hiện hợp đồng; Điểm 12, Điều 74 Luật Đấu thầu về cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình công việc thực hiện đấu thầu thuộc tránh nhiệm của Chủ đầu tư như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng điều chỉnh

Văn bản này hướng dẫn về công tác đấu thầu trong các dự án, dự toán mua sắm thường xuyên có sử dụng vốn nhà nước do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban Quản lý dự án Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam quản lý.

2. Giải thích từ ngữ:

Trong văn bản này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

2.1. Gói thầu: Bao gồm gói thầu xây lắp, mua sắm thiết bị, tư vấn sử dụng nguồn vốn ngân sách của các dự án đầu tư, các dự toán mua sắm thường xuyên thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban Quản lý dự án Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam quản lý.

2.2 Người có thẩm quyền quyết định đầu tư là Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng ban Quản lý dự án Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam được quy định theo thẩm quyền và Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2.3  Đơn vị chủ trì giúp Người có thẩm quyền quyết định đầu tư quản lý về công tác đấu thầu( gọi tắt là đơn vị quản lý đấu thầu).

a. Tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Vụ Kế hoạch, Tài chính

b. Tại Ban Quản lý dự án Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam do Trưởng ban quyết định

c. Tại Tổng cục do Tổng cục trưởng quyết định

3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và đơn vị quản lý đấu thầu

    3.1. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ mời hang cạnh tranh và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu do mình làm chủ đầu tư nếu có đủ năng lực như quy định tại Điều 16 Luật Đấu thầu. Nếu không dủ năng lực phải lựa chọn một tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm để thẩm định như quy định tại Điều 74 Luật Đấu thầu.

- Lập báo cáo gửi Người có thẩm quyền quyết định về kết quả thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ mời chào hang cạnh tranh và kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi phê duyệt, ngoài ra cung cấp các thông tin liên hệ gồm:

+ Tên cơ quan Chủ đầu tư.

+ Địa chỉ liên hệ.

+ Tên người liên hệ.

+ Điện thoại liên hệ (gồm cả điện thoại cố định và điện thoại di động)

+ Fax.

+ Email.

- Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ mời chào hàng, kết quả lựa chọn nhà thầu sau 05 ngày kể từ ngày báo cáo và gửi hồ sơ kèm theo ( tính theo dấu công văn đến đơn vị quản lý đấu thầu) về kết quả thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh và kết quả lựa chọn nhà thầu lên Người có thẩm quyền quyết định đầu tư, nếu không có ý kiến phản hồi từ Người có thẩm quyền quyết định đầu tư bằng văn bản và kiểm tra Fax hoặc Email đã cung cấp.

- Trường hợp Người có thẩm quyền quyết định đầu tư có ý kiến bằng văn bản về kết quả thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh và kết quả lựa chọn nhà thầu thì Chủ đầu tư có trách nhiệm giải trình hoặc chỉnh sửa hồ sơ thẩm định theo ý kiến của Người có thẩm quyền quyết định đầu tư nhằm đảm bả đúng quy định của pháp luật trước khi quyết định phê duyệt.

- Không quá 05 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư lập báo cáo kết quả chọn nhà thầu gửi Người có thẩm quyền quyết định đầu tư.

- Lập báo cáo định kỳ về việc thực hiện công tác đấu thầu của đơn vị, gửi Người có thẩm quyền quyết định đầu tư trước ngày 05 tháng 7 với báo cáo thực hiện sáu tháng; ngày 05 tháng 01 năm sau với báo cáo thực hiện cả năm .

3.2. Đơn vị quản lý đấu thầu

a. Giúp Người có thẩm quyền quyết định đầu tư trong công tác đấu thầu theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

b. Quản lý kiểm tra về công tác đấu thầu:

- không quá 05 ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ mời thầu, hồ sơ mời chào hàng, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, Đơn vị quản lý đấu thầu phải có văn bản báo cáo Người có thẩm quyền quyết định đầu tư trả lời chủ đầu tư về các hồ sơ nêu trên, hoặc được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư ủy quyền trả lời chủ đầu tư về các hồ sơ nêu trên.

- Kiểm tra định kỳ và đột xuất về công tác đấu thầu đối với các dự án đầu tư, các dự toán mua sắm của các đơn vị thuộc mình quản lý.

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Vụ Kế hoạch, Tài chính quàn lý, kiểm tra về công tác đấu thầu; hướng dẫn các Tổng cục, các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện đúng quy định về đấu thầu theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

4.2. Trưởng Ban Quản lý dự án Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam quản lý, kiểm tra về công tác đấu thầu theo quy định; phân công các đơn vị thuộc mình quản lý giúp Trưởng ban về công tác đấu thầu; thực hiện chế độ báo cáo Bộ trưởng về công tác đấu thầu  của Ban quản lý dự án theo quy định.

4.3. Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch quản lý, kiểm tra về công tác đấu thầu theo phân cấp của Bộ trưởng; phân công đơn vị thuộc mình quản lý giúp Tổng cục Trưởng về công tác đấu thầu; thực hiện chế độ báo cáo Bộ trưởng về công tác đấu thầu của Tổng cục mình theo quy định.

4.4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức công tác đáu thầu theo quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu của cơ quan, đơn vị mình.

5. Thi hành

5.1. Trưởng Ban Quản lý dự án Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Công văn này

5.2. Công văn này thay thế Công văn số 1086/BVHTTDL-KHTC ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện một số điều về công tác đấu thầu quy định tại Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng. Công văn này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận :
-    Như trên;
-    Bộ trưởng (để báo cáo);
-    Các Thứ trưởng;
-    Lưu: VT,KHTC, Tùng 150

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Huỳnh Vĩnh ÁiBộ văn hóa, thể thao và du lịch
×