Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam Về việc tổ chức các cuộc thi, hội thi (văn nghệ, thể thao)

05/03/2019 | 16:07

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam gửi Thủ tướng Chính phủ trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 12175/VPCP-QHĐP ngày 14/12/2018, nội dung kiến nghị như sau:

Hiện nay, các cơ quan nhà nước tổ chức quá nhiều cuộc thi, hội thi; nhiều cuộc thi, hội thi mang tính hình thức, không có ý nghĩa, thí sinh dự thi phải thuê từ các đơn vị chuyên nghiệp, gây tốn kém thời gian, kinh phí của nhà nước, đề nghị có giải pháp chấn chỉnh tình trạng trên (Câu số 6).

Thực hiện sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin trả lời như sau:

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn số 163/BVHTTDL-VP ngày 11/1/2019 về nội dung kiến nghị của cử tri:

Việc tổ chức các cuộc thi, hội thi (văn nghệ, thể thao) đã được quy định tại các văn bản:

- Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu dỉễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Nghị định số 15/2016/NĐ-CP 15/03/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP.

-Thông tư số 09/2012/TT-BVHTTDL ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng.

-Thông tư số 09/2016/TT-BVHTTDL ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng.

Trong những năm qua, việc tổ chức các cuộc thi, hội thi được tổ chức chủ yếu phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể, của các vùng miền trên cả nước, giáo dục chính trị tư tưởng, lịch sử, truyền thống, lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Việc tổ chức các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp được triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ và Đề án tổ chức Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2013 - 2020.

Hoạt động văn nghệ quần chúng đã được chú trọng hướng tới cơ sở, vùng sâu, vùng xa, nòng cốt tham gia các hoạt động là lực lượng diễn viên đến từ các tổ, đội tuyên truyền lưu động, văn nghệ quần chúng của các Trung tâm Văn hóa các cấp; một số liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật truyền thống có đối tượng là nghệ nhân.

Với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã và đang chỉ đạo các đơn vị liên quan và các địa phương thực hiện các nhiệm vụ:

- Quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trong việc tổ chức các cuộc thi, hội thi, liên hoan.

-Tiếp tục rà soát, nghiên cứu đổi mới về cách thức tổ chức các hoạt động liên hoan, hội thi, hội diễn trong đó chú trọng đề cao văn hóa truyền thống của địa phương, huy động lực lượng tham gia các hoạt động văn hóa bằng chính các hạt nhân ở cơ sở, cụ thể là các diễn viên không chuyên đang sinh sống và hoạt động tại cơ sở, đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách để nâng cao chất lượng các hoạt động hội thi, liên hoan, hội diễn.

-Tăng cường truyền thông, quảng bá các cuộc thi, liên hoan nhằm huy động các nguồn lực xã hội hóa tham gia sự nghiệp phát triển hoạt động nghệ thuật biểu diễn, đưa các vở diễn, chương trình nghệ thuật dàn dựng công phu, đạt giải cao được công diễn phục vụ khán giả, đặc biệt là khán giả tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

-Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức các cuộc thi, hội thi, liên hoan và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam để trả lời cử tri./.

>> Toàn văn nội dung văn bản

Cổng TTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×