Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Cao Bằng về việc bố trí nguồn vốn đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn tỉnh

10/01/2019 | 11:29

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Cao Bằng do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 470/BDN ngày 15/11/2018, nội dung kiến nghị như sau:

1. Cử tri đề nghị tiếp tục quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt; hỗ trợ nâng cấp, tu bổ cấp thiết di tích quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng như: Khu du lịch thác Bản Giốc - động Ngườm Ngao, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Chiến thắng Biên giới 1950. Đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông đến các khu, điểm du lịch như Khu di tích quốc gia đặc biệt Rừng Trần Hưng Đạo, khu du lịch sinh thái Phia Oắc- Phia Đén, huyện Nguyên Bình; khu du lịch sinh thái Hồ Thăng Hen, huyện Trà Lĩnh... (Câu số 12).

2. Đề nghị tiếp tục quan tâm cân đối cấp kinh phí hỗ trợ để triển khai thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh như sau:

- Lập quy hoạch, đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo phát huy giá trị Khu di tích lịch sử cách mạng Lam Sơn, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

- Quan tâm, nghiên cứu, cấp kinh phí hỗ trợ xây dựng Bảo tàng tỉnh Cao Bằng.

- Đề nghị Chính phủ xem xét bổ sung vốn đầu tư giai đoạn 2016 - 2021 để hỗ trợ kinh phí xây dựng Khu liên hợp thể thao của tỉnh Cao Bằng.

- Dự án Đầu tư Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao mạo hiểm Phia Oắc - Phia Đén (huyện Nguyên Bình); Dự án đầu tư tôn tạo khu vực Nhà Đỏ và đầu tư cơ sở hạ tầng trung tâm Phia Đén; Dự án Phục dựng, tôn tạo và đầu tư xây dựng Khu nhà ở của Pháp và miếu thờ (huyện Nguyên Bình);

- Dự án đầu tư khai thác khu du lịch Động Dơi (danh thắng quốc gia), xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang;

- Dự án đầu tư Khu du lịch Động Ngườm Pục, xã Lê Lợi, huyện Thạch An.

- Tiếp tục triển khai các Dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái Hồ Thăng Hen, huyện Trà Lĩnh.

- Dự án đầu tư phát triển Khu du lịch sinh thái Giộc Đâu, thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh;

- Đầu tư khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, thể thao mạo hiểm Mắt Thần núi, hồ Nặm Chá, xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh (Câu số 13).

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn số: 5778/BVHTTDL-VP ngày 24/12/2018 về nội dung kiến nghị của cử tri:

1. Về đề nghị bố trí nguồn vốn đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích và đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông đến các khu, điểm du lịch

- Việc bố trí vốn đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích

Ngày 14/9/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; ngày 26/8/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 73/NQ-CP phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 trong đó có Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa; ngày 30/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 936/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016 - 2020. Căn cứ các quyết định và nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, ngày 12/9/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 3618/BVHTTDL-KHTC về việc đăng ký kế hoạch 2017 và giai đoạn 2016 - 2020 Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch 2016 - 2020 Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa.

Đối với tỉnh Cao Bằng, trên cơ sở đề xuất của Tỉnh, trong các năm từ 2016 - 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hỗ trợ để tu bổ, tôn tạo một số di tích quốc gia với số kinh phí là: 2,9 tỷ đồng, cụ thể: Năm 2017: Khu di tích quốc gia đặc biệt Chiến dịch Biên giới năm 1950 (500 triệu đồng), Hang Kéo Quảng (500 triệu đồng); năm 2018: Khu di tích lịch sử Đông Khê (500 triệu đồng), Khu di tích Pắc Bó (500 triệu đồng); năm 2019: Lán Khuổi Nặm (900 triệu đồng). Năm 2020 và những năm tiếp theo, thông qua Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa, trên cơ sở đề xuất của tỉnh Cao Bằng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí sự nghiệp để tu bổ, tôn tạo một số di tích quốc gia đang bị xuống cấp trên địa bàn tỉnh, trong đó có Khu du lịch thác Bản Giốc - động Ngườm Ngao, Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, Khu di tích quốc gia đặc biệt Chiến thắng Biên giới 1950. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng cần nghiên cứu, xem xét bố trí kinh phí tu bổ, tôn tạo di tích bằng ngân sách của địa phương và huy động nguồn xã hội hóa.

- Việc đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông đến các khu, điểm du lịch

Ngày 23/11/2017, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1861/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, tổng kinh phí cả giai đoạn 2016 - 2020 để thực hiện Chương trình là 30.664,551 tỷ đồng (điều chỉnh tăng thêm khi có nguồn nhưng không vượt quá 35.000 tỷ đồng), trong đó: vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Trung ương: 3.802,551 tỷ đồng (điều chỉnh tăng thêm khi có nguồn nhưng không vượt quá 8.138 tỷ đồng); vốn đầu tư phát triển từ ngân sách địa phương: 1.000 tỷ đồng; vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA): 3.662 tỷ đồng; vốn huy động hợp pháp khác: 22.200 tỷ đồng.

Việc đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông đến các khu, điểm du lịch như đề nghị của Tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ rà soát, tổng hợp để đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng theo Quyết định số 1861/QĐ-TTg ngày 23/11/2017, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Về việc cân đối cấp kinh phí hỗ trợ để triển khai thực hiện một số dự án

- Việc lập quy hoạch, đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị Khu di tích lịch sử cách mạng Lam Sơn, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

Di tích lịch sử cách mạng Lam Sơn (huyện Hòa An) đã được xếp hạng di tích quốc gia tại Quyết định số 188-VH/QĐ ngày 13/02/1995 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có ý kiến đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức kiểm tra, đánh giá tình trạng bảo tồn của di tích, lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích triển khai lập quy hoạch bảo tồn, tôn tạo đối với di tích lịch sử cách mạng Lam Sơn để bảo tồn và phát huy giá trị di tích theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ.

- Việc quan tâm nghiên cứu, cấp kinh phí hỗ trợ xây dựng Bảo tàng tỉnh Cao Bằng

Theo Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020 (được phê duyệt tại Quyết định số 156/2006/QĐ/TTg ngày 23/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ), Cao Bằng là một trong số những địa phương chưa có bảo tàng được thực hiện dự án xây dựng bảo tàng trong giai đoạn này. Ngày 12/01/2009, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 102/BVHTTDL-DSVH về việc thỏa thuận quy mô Dự án Bảo tàng tỉnh Cao Bằng. Trên cơ sở đó, ngày 15/3/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã có Quyết định số 339/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương khái quát nội dung trưng bày Bảo tàng tỉnh Cao Bằng. Hiện tại, tỉnh Cao Bằng đang chỉ đạo các cơ quan chức năng chuẩn bị Dự án đầu tư xây dựng công trình Bảo tàng tỉnh theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các quy định có liên quan. Trong quá trình triển khai lập và thực hiện các dự án này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp có ý kiến về chuyên môn theo quy định của pháp luật.

- Về đề nghị Chính phủ xem xét, bổ sung vốn đầu tư giai đoạn 2016 - 2021 hỗ trợ kinh phí xây dựng Khu liên hợp thể thao của tỉnh Cao Bằng

Ngày 30 tháng 9 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1752/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật thể dục thể thao đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; đối với tỉnh Cao Bằng được xây dựng Trung tâm Thể thao hoặc Khu Liên hợp thể thao của tỉnh với quy mô 15-20 ha từ nguồn ngân sách của địa phương. Vì vậy, việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thể dục thể thao như đề xuất của cử tri tỉnh Cao Bằng là cần thiết, phù hợp với quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ngân sách Trung ương chỉ hỗ trợ một phần cho các địa phương tại các địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Trường hợp tỉnh Cao Bằng phải xin ngân sách Trung ương hỗ trợ để xây dựng Khu Liên hợp thể thao của tỉnh, Tỉnh cần lập dự án đầu tư gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, đồng thời gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, có ý kiến thỏa thuận. Trong quá trình triển khai lập và thực hiện các dự án này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp, có ý kiến về chuyên môn theo quy định của pháp luật.

- Về các dự án đầu tư khu du lịch

Đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng chuyển kiến nghị của cử tri đến Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng xem xét theo thẩm quyền để đưa vào Danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh Cao Bằng để xúc tiến đầu tư. Trong quá trình triển khai lập và thực hiện các dự án này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp để có ý kiến về chuyên môn theo quy định của pháp luật.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng để trả lời cử tri./

>> Toàn văn nội dung văn bản

Cổng TTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×