Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang về vấn đề xây dựng tượng đài và triển khai Quỹ hỗ trợ, phát triển du lịch

09/01/2019 | 15:01

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 470/BDN ngày 15/11/2018, nội dung kiến nghị như sau:

1. Cử tri đề nghị, không nên tổ chức Xây dựng các tượng đài, biểu tượng không cần thiết để tránh tình trạng lãng phí nguồn lực tài chính (Câu số 9).

2. Đề nghị Bộ sớm tham mưu Chính phủ Ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nội dung thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch được quy định tại Luật Du lịch năm 2017 (Câu số 10).

3. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tham mưu Chính phủ bổ sung Ngành du lịch vào danh mục các ngành, nghề được ưu đãi đầu tư được quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (Câu số 11).

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn số 5776/BVHTTDL-VP ngày 24/12/2018 về nội dung kiến nghị của cử tri:

1. Về việc không nên tổ chức xây dựng các tượng đài, biểu tượng

Điều 27 Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động Mỹ thuật quy định "Ủy ban nhân dân tỉnh/thành cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng". Việc quyết định đầu tư xây dựng tượng đài, biểu tượng do Ủy ban nhân dân tỉnh/thành hoặc các Bộ, ngành quyết định; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ tham gia về mặt chuyên môn mỹ thuật để công trình đạt chất lượng thẩm mỹ và nội dung tư tưởng tốt. Đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh/thành kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân tỉnh/thành thống nhất chủ trương hạn chế tối đa việc xây dựng tượng đài, biểu tượng không cần thiết để tránh tình trạng lãng phí nguồn lực.

2. Về đề nghị hướng dẫn thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

Triển khai thực hiện Luật Du lịch năm 2017, Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập và phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch. Ngày 12/12/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 49/2018/QĐ-TTg thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ, phát triển du lịch.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã và đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan triển khai Quyết định số 49/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

3. Về việc đề nghị bổ sung Ngành du lịch vào danh mục các ngành, nghề được ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP

Đề nghị của cử tri về việc bổ sung ngành du lịch vào danh mục các ngành, nghề được ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ là hoàn toàn chính đáng. Nghị quyết số 08-NQ-TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn đã xác định giải pháp hoàn thiện về thể chế, chính sách đối với ngành du lịch như sau: "Về đầu tư, ban hành các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư vào du lịch, nhất là các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa có tiềm năng du lịch, sản phẩm du lịch đặc thù và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch". Luật Du lịch năm 2017 cũng đã quy định: "Tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch được hưởng mức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cao nhất khi Nhà nước ban hành, áp dụng các chính sách về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư" (Khoản 2 Điều 5) để làm căn cứ xem xét, bổ sung các chính sách ưu đãi đầu tư vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Với trách nhiệm quản lý nhà nước về ngành du lịch, ngày 02/11/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 5003/BVHTTDL-KHTC về việc tổng kết thi hành Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp); trong đó đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét bổ sung ngành du lịch vào Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư; xem xét bổ sung vào Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ những ngành nghề ưu đãi đầu tư thuộc lĩnh vực du lịch sau: Đầu tư xây dựng khu du lịch quốc gia, khu du lịch cấp tỉnh; đầu tư xây dựng điểm du lịch; đầu tư các loại hình du lịch chuyên đề; đầu tư các loại hình du lịch sinh thái.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang để trả lời cử tri./

>> Toàn văn nội dung văn bản

Cổng TTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×