Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn học nghệ thuật

08/08/2019 | 07:02

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019, nội dung kiến nghị như sau:

Đề nghị nghiên cứu có giải pháp đẩy mạnh hoạt động sáng tác những tác phẩm văn học, nghệ thuật... để cổ động, khuyến khích Nhân dân ra sức thi đua lao động sản xuất tạo ra của cải vật chất cho xã hội, phục vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tránh sáng tác tràn lan những tác phẩm phản giáo dục, gây phản cảm, ảnh hưởng không tốt đến tư tưởng, tinh thần và niềm tin của Nhân dân (Câu số 16).

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn số 3026/BVHTTDL-VP Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2019 về nội dung kiến nghị của cử tri:

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin trả lời như sau:

Trong thời gian qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn học nghệ thuật đảm bảo thực hiện có hiệu lực, hiệu quả, tạo môi trường hoạt động văn hóa nghệ thuật lành mạnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) "về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới", Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và chính sách điều chỉnh lĩnh vực văn học nghệ thuật, tạo điều kiện cho nhân dân - những chủ thể của văn hóa tham gia tích cực vào hoạt động sáng tạo và hưởng thụ văn học, nghệ thuật. Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 05 đề án và trên cơ sở đó tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng 36 Đề án nhánh về văn học, nghệ thuật nhằm tăng cường sáng tác, phổ biến, tuyên truyền các tác phẩm văn học nghệ thuật chất lượng cao và tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ sáng tạo các tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng.

Bộ đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động văn học nghệ thuật bảo đảm chất lượng nghệ thuật, nội dung tư tưởng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ tinh thần của nhân dân. Triển khai, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Khuyến khích sáng tác và công bố các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ cứu nước giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1930 - 1975".

Các tác phẩm văn học nghệ thuật thời gian qua tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của thời kỳ chiến tranh cách mạng, nỗ lực phản ánh chân thật cuộc sống, làm phong phú và sâu sắc thêm chủ nghĩa nhân văn trong văn hóa. Các sáng tác văn học nghệ thuật ngày càng nhạy bén, mạnh dạn phê phán cái xấu, các biểu hiện biến chất, thoái hóa về nhân cách, đạo đức, lối sống, góp phần cảnh tỉnh, ngăn chặn xu hướng tiêu cực trong đời sống xã hội. Đề tài, chủ đề các tác phẩm văn học, nghệ thuật được mở rộng, phản ánh công cuộc đổi mới của đất nước và hội nhập mạnh mẽ với khu vực và thế giới.

Tuy nhiên, hoạt động văn học, nghệ thuật còn có những hạn chế như: còn nhiều lĩnh vực chuyên môn chưa có Luật điều chỉnh (nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, tuyên truyền cổ động chính trị, quyền và nghĩa vụ của văn nghệ sỹ...) tạo hành lang pháp lý và điều kiện thúc đẩy sáng tác, phát huy được tài năng trẻ và có thêm nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng phục vụ nhân dân. Công tác phê bình, tuyên truyền, quảng bá, định hướng hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật và việc quản lý hoạt động văn học nghệ thuật trên mạng internet, các trang mạng xã hội còn hạn chế.

Để khắc phục hạn chế trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã và đang nghiên cứu, triển khai thực hiện các giải pháp sau:

- Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của văn học, nghệ thuật trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là trong các cấp ủy Đảng và chính quyền từ Trung ương đến địa phương; tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) "về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới".

- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về văn học, nghệ thuật; các cơ chế, chính sách phù hợp tạo điều kiện cho văn học nghệ thuật phát triển.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn học, nghệ thuật. Tiếp tục chỉ đạo và định hướng nghệ thuật đối với các đơn vị hoạt động lĩnh vực văn học, nghệ thuật trên toàn quốc nhằm sáng tạo ra những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng, nội dung, nghệ thuật; phản ánh chân thực những vấn đề nóng của xã hội; định hướng thẩm mỹ cho khán giả, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân trong thời kỳ mới.

- Kiến nghị tăng mức đầu tư phát triển hàng năm cho sự nghiệp văn học, nghệ thuật. Đề nghị Chính phủ cho phép tiếp tục duy trì và thực hiện chính sách "Khuyến khích sáng tác và công bố các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật"; tăng kinh phí đầu tư khuyến khích sáng tác để mở rộng thêm đề tài: xây dựng, đổi mới đất nước từ 1976 đến nay.

- Đầu tư cho công tác sáng tác, sưu tầm, gìn giữ, quảng bá trong và ngoài nước những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị. Tập trung phát triển đào tạo, bồi dưỡng tài năng văn học, nghệ thuật.

- Xây dựng đề án sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật chất lượng cao về đề tài truyền thống cách mạng, xây dựng con người mới năng động, sáng tạo, giàu tri thức, chân dung các doanh nhân, trí thức và người lao động tiên tiến trên mọi miền đất nước, góp phần động viên, phản ánh kịp thời những tấm gương sáng trong học tập, lao động sản xuất, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

- Tiếp tục phối hợp với các Hội Văn học nghệ thuật ở Trung ương và địa phương tổ chức các hoạt động, các cuộc vận động sáng tác, các trại sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật phục vụ các nhiệm vụ chính trị của cả nước và của từng địa phương; đầu tư, hỗ trợ kinh phí cho văn nghệ sĩ sáng tác về những đề tài xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hướng đến các giá trị nhân văn, chân thiện mỹ, góp phần vào việc hình thành đạo đức xã hội tốt đẹp.

- Tăng cường nghiên cứu, tổng kết thực tiễn lý luận; đẩy mạnh phê bình, tuyên truyền, quảng bá, định hướng hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật; kịp thời phát hiện, cổ vũ những tác phẩm có giá trị nghệ thuật và tư tưởng cao.

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan quản lý hoạt động văn học nghệ thuật trên mạng internet, các trang mạng xã hội.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đi ngược lại lợi ích của nhân dân, của đất nước.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ để trả lời cử tri./.

>> Toàn văn nội dung văn bản

Cổng TTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×