Ban hành Thông tư Hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin
Ban hành Thông tư Hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin 09/08/2022 | 16:55 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BVHTTDL về việc hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin.
Thông tin, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành Quý II năm 2022
Thông tin, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành Quý II năm 2022 04/07/2022 | 11:18 Thực hiện quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022, nhằm tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền đối với các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình đã ban hành trong quý II năm 2022, Vụ Pháp chế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có Công văn số 442/PC về việc thông tin, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành Quý II năm 2022.
Sửa đổi quy định về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
Sửa đổi quy định về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh 26/03/2022 | 08:31 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 22/2022/NĐ-CP ngày 25/3/3022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh, trong đó bổ sung một số quy định về nhập khẩu phim.
Tăng cường tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
Tăng cường tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch 18/03/2022 | 10:00 Ngày 17/3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 863/BVHTTDL-PC gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; Sở VHTTDL, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở VHTT, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2022
Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 16/12/2021 | 14:31 Ngày 15/12, Bộ VHTTDL đã ra Quyết định số 3279/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Bộ VHTTDL ban hành thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL
Bộ VHTTDL ban hành thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL 02/12/2021 | 08:28 Ngày 30/11, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã ký ban hành Thông tư số 13/2021/TT-BVHTTDL về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
Ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản lý đơn vị sự nghiệp công lập VHTTDL
Ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản lý đơn vị sự nghiệp công lập VHTTDL 30/11/2021 | 14:31 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BVHTTDL hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng Quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.
Thông tư 11 quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch
Thông tư 11 quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch 15/11/2021 | 15:02 Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng mới đây đã ký ban hành Thông tư số 11 quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch.
Phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030
Phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 12/11/2021 | 21:49 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.
Bộ VHTTDL ban hành văn bản hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam
Bộ VHTTDL ban hành văn bản hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 05/11/2021 | 16:34 Ngày 05/11, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Đoàn Văn Việt đã ký ban hành văn bản số 4122/HD-BVHTTDL về việc Hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.