Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Kế hoạch phát triển di sản tự nhiên của Pháp

15/11/2016 | 09:36

Ủy ban Di sản thế giới phác họa kế hoạch di sản tự nhiên với sự hỗ trợ tài chính từ Quỹ Tín thác Hà Lan tại UNESCO. Kế hoạch phát triển di sản tự nhiên tập trung chủ yếu vào các sáng kiến phát huy công tác di sản tự nhiên bao gồm quản lý di sản, phương pháp tiếp cận hệ sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học nhằm thu lại hiệu quả cao nhất.

I. Giới thiệu

Trung tâm Di sản Thế giới (WHC) được thành lập vào năm 1992 để phục vụ với tư cách là Ban Thư ký Công ước Di sản Thế giới. Việc thành lập WHC rất kịp thời, bởi vì một số lượng lớn Di sản Tự nhiên và Văn hóa Thế giới đã liên tục phát triển nhanh chóng. Khái niệm về Di sản tự nhiên được xác định theo quy định tại Điều 2 của Công ước và tiếp tục được xây dựng trong Hướng dẫn hoạt động Di sản thế giới, bao gồm các tiêu chuẩn và điều kiện cụ thể về tính toàn vẹn để đánh giá giá trị toàn cầu nổi bật của các di sản thiên nhiên thế giới có tiềm năng.

WHC làm việc chặt chẽ với các cơ quan tư vấn kỹ thuật, IUCN - Liên minh Bảo tồn Thế giới để đảm bảo việc bảo vệ lâu dài và bảo tồn di sản thiên nhiên được ghi nhận cũng như các giá trị Di sản Thế giới của chúng. Điều này bao gồm việc thực hiện nhiệm vụ giám sát phối hợp với các cơ quan quản lý trang web để đánh giá tình trạng bảo tồn các di sản thế giới, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực trong các quốc gia thành viên. Trong thời gian thực hiện các hoạt động trên các nhiệm vụ quan trọng khác, Trung tâm ngày càng cố gắng huy động các hỗ trợ quốc tế từ khu vực công và tư nhân.


Ảnh minh họa: nevworldwonders

Trong những năm qua, WHC đã mở rộng phạm vi của các quan hệ đối tác và chiến lược can thiệp cũng như nâng cao đáng kể nguồn tài nguyên ngoài ngân sách. Uỷ ban Liên Hiệp Quốc (UNF) đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực này, và các tổ chức bảo tồn quốc tế phi chính phủ như Tổ chức Bảo tồn Quốc tế (CI), Tổ chức động thực vật Quốc tế (FFI), Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên (TNC), Hiệp hội bảo tồn động thực vật hoang dã (WCS) và Quỹ thế giới về tự nhiên (WWF) là những điển hình trong việc mở rộng phạm vi các hoạt động được thực hiện bởi WHC. UNF hỗ trợ cho việc bảo tồn đa dạng sinh học và trong tương lai trước mắt sẽ tiếp tục là một nhân tố thúc đẩy quan trọng trong các hoạt động của Trung tâm di sản thiên nhiên. WHC sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan tư vấn của mình tại tổ chức di sản thiên nhiên (IUCN) và với tất cả các đối tác tham gia thực hiện dự án, đa dạng hóa bản chất của sự hợp tác.

II.  Quá trình thực hiện kế hoạch

Nhận được các nguồn hỗ trợ từ UNF, các dự án ngoài ngân sách và từ các mối quan hệ đang phát triển với các tổ chức bảo tồn phi chính phủ, đội ngũ phụ trách về di sản thiên nhiên của WHC tiến hành một loạt các hoạt động nằm trong kế hoạch phát triển di sản tự nhiên. Nhiều người trong số họ nhấn mạnh các cách thức phi truyền thống mà tại đó Công ước Di sản Thế giới có thể được thừa hưởng từ cả UNESCO và các tổ chức có liên quan khác để thúc đẩy việc bảo tồn Khu di sản thế giới, tích hợp chúng với bối cảnh phát triển lớn hơn.

Kế hoạch nhằm hướng tới việc thúc đẩy những ứng dụng đầy đủ nhất và mở rộng nhất của Công ước Di sản Thế giới bởi tất cả các bên có liên quan, từ địa điểm cấp độ cá nhân tới các tổ chức toàn cầu, trong việc theo đuổi lâu dài nhiệm vụ bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

Một số mục đáng chú ý bao gồm:

Dự án phối hợp:

Một danh mục đầu tư của 24 dự án trị giá gần 40 triệu đô la Mỹ đặt mục tiêu vào 48 địa điểm ở 26 quốc gia (trong đó phần lớn được tài trợ bởi UNF và liên quan đến các hoạt động với CI, FFI, TNC, WCS, IUCN và WWF, trong số các tổ chức khác).

Đa dạng hoá các nguồn tài chính:

Từng bước đa dạng hóa nguồn tài chính ngoài ngân sách với sự hỗ trợ gần đây nhận được từ các tổ chức Tiếng Pháp - môi trường toàn cầu (FFEM), Quỹ MacArthur, Tổ chức vòng tròn lớn và Chính phủ Bỉ, Ý và Vương quốc Anh.

Đổi mới cơ chế tài chính cho việc bảo tồn:

Thành lập, với FFI, một Cơ sở phản ứng nhanh (RRF) để tạo kênh gây quỹ khẩn cấp cho các địa điểm đa dạng sinh học của di sản thế giới; tham gia vào ủy ban cố vấn kỹ thuật cho Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc - Môi trường toàn cầu (UNDP-GEF) - sự bền vững tài chính cho hệ thống quốc gia của các dự án Khu bảo tồn.

“Người giao dịch” trung lập:

Thỏa thuận môi giới cho các địa điểm di sản thế giới như là các khu vực "không di chuyển" để khảo sát và giải trình với Hội đồng Quốc tế về Khai thác mỏ và Kim loại (ICMM), với tổ chức Shell quốc tế; giúp các cuộc đàm phán giữa lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và quân đội nổi loạn liên quan đến Mối quan tâm là di sản thế giới; là trung gian giữa cơ quan quản lý Di sản thế giới và Tổ chức Shell quốc tế trong việc xác định và thực hiện dự án chia sẻ kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh.

Sức mạnh của sự kết hợp:

Triệu tập cuộc họp giữa các nhà tài trợ quốc tế, Hội nghị khoa học và triển lãm bảo tàng hỗ trợ việc bảo tồn của năm Di sản Thế giới  Cộng hòa Dân chủ Congo, triệu tập một cuộc họp quốc tế của các bên liên quan đến hoạt động bảo tồn rừng (2005) và biển (2002) để phát triển các chiến lược bảo tồn Di sản thế giới rừng và biển với sự tham gia của IUCN, CI, FFI, WCS và WWF, điều phối sự tham gia của nhiều tổ chức phi chính phủ vào các dự án cấp độ bao quát (FFEM về chống ăn thịt thú rừng); gắn kết các cộng đồng địa phương và các bên liên quan đến phát triển bền vững cũng như xã hội dân sự để họ trở thành người đề xướng cho việc bảo tồn các địa điểm Di sản Thế giới.

Đạt được sự công nhận quốc tế nâng cao:

Công ước Di sản Thế giới đã được xác định như là một chủ đề xuyên suốt tại Hội nghị các Công viên thế giới thứ năm ở Durban (2003), cho thấy công nhận ngày càng rõ rệt rằng Công ước là một công cụ định hướng hành động được xem xét bởi các bên liên quan đến hoạt động bảo tồn trên toàn thế giới. Đã tham gia vào “nhóm liên kết Công ước Đa dạng sinh học" (BLG) được dẫn dắt bởi Công ước về Đa dạng sinh học của Liên Hợp Quốc (CBD), và ký kết tuyên bố về Đa dạng sinh học và Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) tại Hội nghị thượng đỉnh nhà nước trong tháng 9 năm 2005. Có chỗ đứng trong các cuộc thảo luận và hội họp của các cơ quan liên chính phủ mà các quyết định có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các di sản thế giới (ví dụ như Tổ chức Hàng hải quốc tế, Diễn đàn Liên Hiệp Quốc về Rừng, Ngân hàng Phát triển, vv).

Khuyến khích và phổ biến thông tin:

Để hoàn thành sự uỷ thác thanh toán bù trừ của Trung tâm , một khoản đầu tư khá lớn đang được đưa ra trong việc thiết kế hệ thống quản lý thông tin có thể nâng cao năng lực của Trung tâm trong việc xử lý thông tin mới về các địa điểm di sản thế giới. Một phần hoàn toàn mới cho các dự án đặc biệt được xây dựng tại hệ thống quản lý thông tin để có thể nắm bắt được các  nhu cầu bảo tồn di sản thế giới và khuyến khích hỗ trợ đóng góp đối với hoạt động này.

Tầm nhìn và chiến lược cho hoạt động về di sản thiên nhiên WHC được xây dựng trong phần tiếp theo đã được phát triển trong bối cảnh của nền tảng và các thành tựu nói trên.

III. Kế hoạch mang tính chiến lược

1. Hướng dẫn từ Uỷ ban Di sản thế giới

Các văn bản chính sách cốt lõi của Ủy ban là "Chiến lược toàn cầu" và "Mục tiêu chiến lược". Những định hướng chính sách có ảnh hưởng mạnh mẽ này là nền tảng cho sự phát triển của chiến lược hoạt động của WHC về di sản tự nhiên. Ủy ban Di sản thế giới đưa ra các chiến lược toàn cầu cho một Danh sách Di sản thế giới cân bằng, tiêu biểu và đáng tin cậy, ban đầu cho di sản văn hóa, nhưng sau đó được mở rộng bao gồm các di sản thiên nhiên vào năm 1996. Điều quan trọng đối với chiến lược toàn cầu là những nỗ lực để khuyến khích các nước trở thành thành viên của Công ước, chuẩn bị danh sách dự kiến và các đề cử cho những di sản với các chủng loại và khu vực hiện không có trong Danh sách Di sản Thế giới.

Tại kỳ họp lần thứ 26 vào năm 2002, Ủy ban Di sản Thế giới đã thông qua "Tuyên bố Budapest về Di sản thế giới ", kêu gọi tất cả các đối tác của Bảo tồn Di sản Thế giới hỗ trợ cho 4 mục tiêu chiến lược: Tăng cường độ tin cậy của danh sách Di sản Thế giới; Đảm bảo bảo tồn hiệu quả Di sản thế giới; Tăng cường sự phát triển trong việc xây dựng năng lực hiệu quả của các quốc gia; Nâng cao nhận thức của công chúng, gắn kết và hỗ trợ cho các Di sản thế giới thông qua truyền thông.(Ảnh minh họa: redbubble)


2. Chương trình nghị sự phát triển toàn cầu và phát triển thiên niên kỷ (MDGs)

 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc  vào tháng 9 năm 2000, đã thông qua Tuyên bố Thiên niên kỷ, xác định các thách thức chính mà cộng đồng thế giới đang phải đối mặt trong thế kỷ 21. Tuyên bố bao gồm việc công nhận sự cần thiết giải quyết các vấn đề về mất đa dạng sinh học và bảo tồn và sử dụng một cách bền vững tài nguyên rừng của thế giới.

Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ đem đến một lộ trình giải quyết các thách thức đưa ra trong Tuyên bố thiên niên kỷ và chứng minh sự cam kết của cộng đồng toàn cầu nhằm đạt được tiến bộ trong việc giải quyết những thách thức này vào năm 2015. Đối với các công việc của Di sản thiên nhiên thế giới, "Mục tiêu 7 - Đảm bảo Môi trường bền vững "đặc biệt quan trọng, vì đảo ngược sự mất mát tài nguyên môi trường là một trong những mục tiêu trọng điểm. Công ước Di sản Thế giới là một công cụ quan trọng để đạt được mục tiêu này, vì nó bảo vệ một vài trong số những hệ sinh thái quan trọng nhất và các khu vực đa dạng sinh học cao, cung cấp sản phẩm và dịch vụ hệ sinh thái cho cộng đồng địa phương và nền kinh tế quốc gia. Do đó, chúng cũng có thể trở thành động lực cho kinh tế phát triển, giúp "Xóa bỏ tình trạng vô cùng Nghèo và Đói" và góp phần đạt được Mục tiêu 1.

3. Công ước về Đa dạng sinh học (CBD)

Công ước về đa dạng sinh học thiết lập chương trình nghị sự toàn cầu cho việc bảo tồn và sử dụng khôn ngoan nguồn đa dạng sinh học. Nó cung cấp khung chính sách cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và thông qua cơ chế "Nhóm liên kết đa dạng sinh học" thúc đẩy các hoạt động hiệp lực và tăng cường phối hợp với bốn thỏa thuận quốc tế lớn liên quan đến đa dạng sinh học khác (Công ước Di sản Thế giới, Công ước các vùng đất ngập nước Ramsar, Công ước về các loài di cư và Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng). Công việc của WHC về di sản thiên nhiên liên quan trực tiếp đến định hướng chính của CB:

Mục tiêu đa dạng sinh học năm 2010: Hội nghị các Bên lần  thứ  6 (CoP) năm 2002 của CBD được tổ chức như là một mục tiêu chiến lược của Công ước nhằm đạt được việc giảm đáng kể tỷ lệ mất đa dạng sinh học hiện tại cấp độ toàn cầu, quốc gia và khu vực như là một đóng góp làm giảm đói nghèo và vì lợi ích của tất cả sự sống trên trái đất vào năm 2010. Công ước Di sản Thế giới thông qua các chương trình bảo tồn các địa điểm thiên nhiên đại diện cho các hệ sinh thái và những nơi có giá trị nổi bật cho đa dạng sinh học là một công cụ quan trọng để đạt được mục tiêu.

Tiếp cận Hệ sinh thái: Phương thức tiếp cận Hệ sinh thái đã được xác nhận bởi CoP lần thứ 5 của CBD tại Nairobi năm 2000. Di sản thế giới hình thành nên một phần của hệ sinh thái rộng lớn bao gồm một loạt các hoạt động kinh tế và xã hội. Như vậy, các hoạt động bên ngoài biên giới của các khu vực thường có ảnh hưởng đáng kể trên toàn bộ địa điểm đó và ngược lại, một số hành động bảo tồn cũng có thể ảnh hưởng bất lợi đến các cộng đồng địa phương. Các chương trình Di sản thế giới không chỉ mong muốn làm giảm bớt mối đe dọa đến các khu vực, mà còn làm việc với các bên liên quan chủ yếu để thúc đẩy sinh kế bền vững trong phạm vi mở rộng của các địa điểm.

Chương trình về hoạt động với các  khu vực được bảo vệ: khu bảo tồn vẫn còn là một trong những công cụ quan trọng nhất để bảo tồn tại chỗ sự đa dạng sinh học, CoP lần thứ 7 của CBD đã thông qua Chương trình về hoạt động với các khu vực được bảo tồn (PoWPA) đặt ra mục tiêu và mục đích rõ ràng cho các quốc gia trong những năm tới. Những địa điểm di sản thế giới có vai trò quan trọng trong việc đáp ứng các mục tiêu, là ưu tiên hàng đầu trong số các khu vực được bảo vệ, có thể trở thành mô hình thực hành tốt nhất các khía cạnh của việc lập kế hoạch và quản lý. Trong khi lợi thế so sánh của Công ước Di sản Thế giới liên quan đến CBD rất rõ ràng và trực tiếp nằm trong khuôn khổ PoWPA, các hoạt động cũng được phối hợp với Chương trình hoạt động mở rộng về Đa dạng sinh học Rừng và Chương trình hoạt động về Đa dạng sinh học biển và ven biển.

4. Định hướng chiến lược

Chiến lược dành cho công tác di sản thiên nhiên tại WHC được xem xét dựa trên những lợi thế so sánh được cung cấp bởi Công ước di sản thế giới và các nguồn lực của WHC, tập trung chủ yếu vào các sáng kiến khiến cho việc sử dụng chúng có hiệu quả nhất. Một nhấn mạnh đặc biệt là việc đảm bảo rằng các nhân tố khác được nhận thức đầy đủ về tiềm năng bảo tồn của Công ước di sản thế giới này, với ý định lồng ghép công cụ đơn giản vào một phạm vi rộng lớn của các hoạt động liên quan đến bảo tồn và phát triển bền vững trong và quanh các Di sản thế giới. Định hướng chiến lược được mô tả dưới đây, theo sau là các hoạt động mẫu để minh họa cho những thể loại sẽ góp phần tốt nhất vào việc đạt được những định hướng. Tất cả những hoạt động này sẽ được thực hiện phối hợp với IUCN và các đối tác có liên quan khác, như mô tả trong phần phương pháp làm việc.

4.1. Cải thiện liên tục năng lực quản lý Di sản thế giới

WHC sẽ tập trung những nỗ lực để đảm bảo rằng cá tiêu chuẩn và năng lực quản lý tại các địa điểm di sản thế giới được cải thiện theo cách các chỉ số được phát triển về các giá trị di sản thế giới và tính toàn vẹn của địa điểm, các mối đe dọa được xác định và hoạt động can thiệp về mặt quản lý được thực hiện để phản ứng, và chúng đang được theo dõi để quản lý hiệu quả. Một vấn đề tiếp theo, nhưng không kém phần quan trọng là mục tiêu phát triển các di sản thế giới theo một mẫu mô hình thể hiện phương thức thực hành tốt nhất, ảnh hưởng đến sự phát triển của các khu bảo tồn khác và góp phần vào nỗ lực toàn diện bảo tồn đa dạng sinh học.
Các hoạt động thể hiện:

- Đẩy mạnh khuôn khổ quản lý hiệu quả IUCN-WCPA giữa các điểm di sản thế giới và khuyến khích các đối tác trong việc hỗ trợ khắc phục các thách thức về quản lý được xác định tại địa phương.

- Hỗ trợ giám đốc quản lý trong việc thiết lập hệ thống giám sát theo dõi các giá trị di sản văn hóa thế giới và tính toàn vẹn của địa điểm.

- Hỗ trợ các bên liên quan đến quản lý di sản thế giới trong việc phát triển chiến lược tài chính bền vững cho các hoạt động quản lý và tham gia vào lập kế hoạch kinh doanh.

- Khuyến khích việc áp dụng các cơ chế giúp các bên liên quan đến quản lý di sản thế giới tích hợp công việc của họ với bức tranh quản lý toàn cảnh rộng lớn hơn và các ưu tiên phát triển bền vững.

- Cung cấp các kế hoạch bổ sung và công cụ quản lý để cải thiện tình trạng quản lý di sản thế giới bằng cách sử dụng đầy đủ các kinh nghiệm thu được qua Chương trình chuyên đề về di sản thế giới Rừng, biển và du lịch.

- Trợ giúp các quốc gia trong việc đối phó với những thách thức về quản lý mới, ví dụ những tác động của biến đổi khí hậu, bằng cách huy động nguồn lực tài chính và kỹ thuật để phát triển và thực hiện các biện pháp thích ứng.

- Sử dụng mạng lưới khu vực và toàn cầu của các điểm di sản thế giới và các nhà quản lý để phát triển cũng như chia sẻ bài học và cách thực hành tốt nhất, bao gồm cả việc sử dụng các kiến thức về công cụ quản lý dựa trên web.

4.2. Chống lại những nguy hiểm cho Di sản thế giới từ nơi nguy hiểm

Công ước Di sản Thế giới bao gồm một quá trình theo đó những nơi với các mối đe dọa đặc biệt nghiêm trọng giá trị nổi bật hoặc tính toàn vẹn của chúng có thể bị đưa vào "Danh sách Di sản Thế giới gặp nguy hiểm", như một phương tiện để huy động các hỗ trợ quốc gia và quốc tế để đối phó với các mối đe dọa. WHC sẽ ưu tiên để thiết lập chương trình bảo tồn để giải quyết các đe dọa sắp xảy ra tại các điểm này và giảm thiểu tác động của chúng, với quan điểm ngăn chặn sự mất mát về giá trị di sản thế giới, dẫn tới sự loại bỏ khỏi danh sách các di sản thế giới gặp nguy hiểm.

Các hoạt động thể hiện:

- Hỗ trợ phát triển các kế hoạch hành động khẩn cấp để giải quyết những hoạt động đe dọa tại các địa điểm đang trong nguy hiểm và mở rộng hỗ trợ quốc tế thuộc Quỹ Di sản Thế giới.

- Huy động sự hỗ trợ quốc tế thông qua việc đặt mục tiêu vào bảo tồn ngoại giao, các quỹ huy động và mở rộng hỗ trợ kỹ thuật.

- Thiết lập cơ chế theo dõi sự tiến bộ trong việc giảm nhẹ mối đe dọa, bao gồm việc thông qua các chỉ số phát triển và thiết lập các tiêu chuẩn và khung thời gian để theo dõi loại bỏ các địa điểm ra khỏi danh sách nguy hiểm.

- Hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức khác trong những nỗ lực của họ nhằm thu hút các nhà tài trợ quan tâm đến những Di sản thế giới đang gặp nguy hiểm, để đáp ứng  được việc giảm các mối đe doạ và nhu cầu quản lý.

5. Hoàn thành danh sách di sản thế giới

Nghiên cứu gần đây của IUCN tập trung vào những quần xã sinh vật là những khoảng trống trong danh sách di sản văn hóa thế giới hiện nay như sau: đồng cỏ nhiệt đới / ôn đới, thảo nguyên, hệ thống hồ, vùng lãnh nguyên và hệ thống cực, và sa mạc có mùa đông lạnh. IUCN cũng đã khuyến cáo nhiều hệ thống biển đáng xem xét để đưa vào Danh mục. Công tác trong lĩnh vực này sẽ chủ yếu được hướng dẫn bởi các hoạt động của phân tích chiến lược toàn cầu liên tục và các khoảng trống của IUCN cũng như đối tác của họ.

Các hoạt động thể hiện:

- Làm việc với các quốc gia, IUCN và các đối tác để xác định những địa điểm cụ thể cần được bảo vệ trong quần xã sinh vật ưu tiên và khuyến khích nộp đơn đề cử để hoàn thành danh sách.

- Cung cấp hỗ trợ và tư vấn duy trì kỹ thuật để chuẩn bị danh sách dự kiến và các đề cử.

- Hỗ trợ các quốc gia nhận được tài trợ để thực hiện giai đoạn chuẩn bị và các hoạt động ở cấp độ thể chế hỗ trợ các đề cử.

- Khuyến khích sự tham gia của tổ chức xã hội dân sự và khu vực tư nhân trong sự phát triển của đề cử mới cho Di sản Thế giới như một phương tiện để đảm bảo hỗ trợ rộng rãi và dài hạn.

6. Áp dụng phương pháp tiếp cận hệ sinh thái

WHC công nhận rằng các địa điểm Di sản Thế giới là một phần của bức tranh lớn và phức tạp hơn của nhiều hệ sinh thái với nhiều ứng dụng. Nó cũng hiểu rằng, các điểm di sản thế giới là chủ đề cho các sự kiện diễn ra bên ngoài lãnh thổ của họ, do đó, có thể các khu vực bên ngoài ranh giới của Di sản Thế giới được hưởng lợi ích từ sản phẩm và dịch vụ sinh thái được cung cấp bởi những nơi này. Trong những trường hợp này, WHC thúc đẩy sự tích hợp chặt chẽ của Cơ quan quản lý di sản thế giới vào quá trình ra quyết định ảnh hưởng đến hoạt động mang cấp độ toàn diện.

Các hoạt động biểu thị:

- Tăng cường sự tham gia của các nguyên tắc tiếp cận hệ sinh thái này vào tất cả các giai đoạn lập kế hoạch và quản lý di sản văn hóa Thế giới.

- Những hoạt động ưu tiên trong và quanh các địa điểm di sản thế giới kết hợp cách tiếp cận hệ sinh thái vào việc bảo tồn và phát triển bền vững, bao gồm cả hành động góp phần tạo nên sinh kế bền vững của các cộng đồng địa phương, trực tiếp hoặc gián tiếp hỗ trợ bảo tồn các địa điểm đó.

- Xem xét vấn đề cảnh quan / cảnh biển khi kiểm tra cấp nhà nước về bảo tồn các di sản thế giới.

- Đóng vai trò tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý cảnh quan / cảnh biển cho các bên có liên quan.

- Cung cấp tư vấn kỹ thuật cho quản lý cộng đồng các Khu bảo Bảo tồn được bảo vệ của UNDP (COMPACT) và các sáng kiến cho Chương trình Tài trợ nhỏ (SGP) về sinh kế bền vững trong và xung quanh các điểm Di sản Thế giới.

- Thúc đẩy và chứng minh giá trị của các phương pháp tiếp cận hệ sinh thái thông qua các chiến lược quy hoạch và quản lý các địa điểm Di sản Thế giới nối tiếp và xuyên biên giới.

7. Liên kết với chương trình nghị sự quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học
 
Mặc dù Công ước Di sản Thế giới được công nhận là một trong năm công ước liên quan đến đa dạng sinh học, tiềm năng của nó trong việc đạt được mục tiêu về đa dạng sinh học trong năm 2010 chưa được khai thác đầy đủ. Trung tâm dự định thúc đẩy tích cực vai trò của Công ước như một công cụ tại chỗ của bảo tồn đa dạng sinh học bằng cách thiết lập liên kết mạnh mẽ với các chương trình nghị sự về đa dạng sinh học quốc tế, và đặc biệt là với CBD.

Các hoạt động biểu thị:

- Xây dựng và thực hiện một kế hoạch chung với Ban thư ký CBD, các tổ chức phi chính phủ quốc tế và các đối tác khác để thực hiện các ưu tiên chính của Chương trình làm việc với các khu vực bảo vệ, sử dụng các địa điểm di sản thế giới mang tính biểu tượng minh chứng cho các tiêu chuẩn và phương thức thực hành tốt nhất cho  hệ thống khu bảo tồn lớn hơn.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch chung của các hoạt động về đa dạng sinh học biển và ven biển, như là thành phần của hệ thống quản lý biển và các khu vực ven biển được bảo vệ toàn cầu hiệu quả.

- Thúc đẩy cách tiếp cận nối tiếp và xuyên biên giới và thực hiện các dự án hỗ trợ trực tiếp cho các mục tiêu đa dạng sinh học năm 2012 tập trung vào việc thành lập mạng lưới các khu bảo tồn biển và ven biển (những dự án hiện tại của Di sản Thế giới bao gồm dự án Cảnh quan biển nhiệt đới Đông Thái Bình Dương và Trung Thái Bình Dương).

8. Biến Công ước thành một xu thế và truyền tải thông điệp về di sản thế giới

Công ước Di sản Thế giới tiếp tục chưa được hiểu rõ về tiềm năng bảo tồn đa dạng sinh học. Nó thường được coi là một danh sách cơ chế đơn giản, trong khi tiềm năng  như một công cụ mạnh mẽ để khuyến khích sự chú ý của quốc gia và của quốc tế vẫn còn được sử dụng không đúng mức bởi các bên liên quan chủ yếu đến bảo tồn và phát triển bền vững. Kết hợp Công ước vào hộp công cụ của tiêu chuẩn bảo tồn của những bên liên quan này là một mục tiêu ưu tiên của WHC, như sự gắn kết quan hệ đối tác khu vực tư nhân và công cộng. Các nhóm nghiên cứu tự nhiên của Trung tâm sẽ làm việc chặt chẽ với các các đơn vị truyền thông và đối tác cũng như những người khác trong việc thúc đẩy các mục tiêu.

Các hoạt động biểu thị:

- Xây dựng một gói truyền thông tiêu chuẩn tập trung vào các ứng dụng thực tế của Công ước Di sản Thế giới từ quan điểm của các bên liên quan đến bảo tồn và phát triển bền vững.

- Sử dụng các diễn đàn quốc tế để giao tiếp với rộng rãi khán giả về cách Công ước Di sản Thế giới đạt được mục tiêu phát triển như thế nào.

- Mang đến sự chú ý của các tổ chức quốc tế phi truyền thống và các diễn đàn nghĩa vụ liên chính phủ của các quốc gia đã ký kết liên quan đến bảo tồn di sản thế giới (ví dụ như Tổ chức hàng hải quốc tế, Hội đồng quốc tế về kim loại và khai thác mỏ, Tổ chức gỗ nhiệt đới quốc tế, Hiệp hội điều hành tour và ngành công nghiệp dịch vụ Nhà hàng – khách sạn).

- Tích cực phát triển quan hệ đối tác về các lĩnh vực chủ chốt với khu vực tư nhân và công cộng để hỗ trợ tài chính cho các sáng kiến bảo tồn.

- Sử dụng các điểm di sản thế giới và danh hiệu di sản thế giới như là một công cụ phát triển kinh tế địa phương và khu vực.

9. Phương thức hoạt động

Sử dụng cơ chế Công ước Di sản Thế giới
 
Các công cụ có sẵn cho WHC là những gì được cung cấp bởi Công ước. Chúng liên quan đến việc duy trì các mối quan hệ làm việc chặt chẽ với các quốc gia trong suốt:

i) quá trình dự kiến niêm yết và đề cử

ii) báo cáo và giám sát bảo tồn nhà nước

iii) quy trình niêm yết / hủy bỏ niêm yết các mối nguy hiểm

Ý định đằng sau ba quá trình này là tận dụng tối đa hỗ trợ của chính phủ quốc gia và công chúng cho việc bảo tồn đa dạng sinh học. Thành tích chính trong vấn đề bảo tồn đã được thực hiện bằng cách áp dụng những công cụ này và chúng sẽ tiếp tục là nền tảng cơ bản cho hoạt động của Trung tâm.

10. Tối đa hoá giá trị tăng thêm của Liên Hiệp Quốc

Một báo cáo quan trọng của UNF về giá trị của Liên Hiệp Quốc trong việc tham gia bảo tồn đa dạng sinh học có nêu ra rằng "quyền lực, ảnh hưởng, tầm vóc và uy tín mang lại sự tôn trọng, tính hợp pháp và sức mạnh để các tổ chức phi chính phủ hoạt động ở các cấp độ khác nhau ". Trung tâm công nhận rằng việc liên kết với các cơ quan của Liên Hiệp Quốc có thể vượt qua rào cản thông tin liên lạc với nhà cầm quyền của chính phủ, và thiết lập một diễn đàn trung lập cho việc hội tụ của các lợi ích khác nhau quanh ý tưởng Di sản thế giới. Các địa điểm di sản Thế giới của UNESCO tượng trưng cho một điểm tập hợp dễ dàng, quanh đó các bên liên quan đến bảo tồn có thể thu hút hỗ trợ và kế hoạch hoạt động chung. WHC sẽ tìm cách phát huy tối đa lợi thế so sánh trong việc thực hiện công việc của mình, đặc biệt bằng cách tìm kiếm sự tham gia của các cơ quan chính phủ, cũng như tận dụng sức mạnh mà mình tập hợp được.

11. Phát triển các kết quả dựa trên Quan hệ đối tác

 Nhóm nghiên cứu di sản thiên nhiên tại Trung tâm biểu hiện sự đa dạng của các chuyên gia và kinh nghiệm và mặc dù nó bao gồm các chuyên gia làm việc trong các phần khác nhau của khu vực, phạm vi hoạt động này của họ thường mang tính chuyên đề và toàn cầu. Tuy nhiên, do hơn 160 địa điểm di sản thiên nhiên hiện đang được ghi trên danh sách Di sản Thế giới, và vẫn còn nhiều nơi có khả năng được ghi nhận trong năm tới, một mình Trung tâm không có nguồn lực và năng lực cần thiết để đạt được các chương trình đầy tham vọng của các sáng kiến chiến lược được nêu trong tài liệu này. Do đó, Trung tâm sẽ tìm cách xác định các quan hệ mới, và tăng cường quan hệ đối tác hiện tại, mối quan hệ với các đồng minh khác nhau trong nỗ lực đưa Công ước Di sản Thế giới trở thành xu hướng chính và nhận ra tiềm năng đầy đủ của nó. Các phần phụ bên dưới liệt kê một số nhóm mà Trung tâm đã hoạt động cùng hoặc tìm cách phát triển một mối quan hệ, và mô tả cách thức mà các mối quan hệ đó có thể được tăng cường hoặc thành lập:

IUCN - Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới

Là Cơ quan tư vấn Công ước Di sản Thế giới về di sản thiên nhiên. Vai trò chính của IUCN là đánh giá các đặc tính tự nhiên của những nơi được đề cử, theo dõi tình trạng của việc bảo tồn các di sản thế giới, xem xét yêu cầu hỗ trợ quốc tế và cung cấp đầu vào và hỗ trợ cho các hoạt động xây dựng năng lực. IUCN cũng tư vấn cho Chiến lược toàn cầu của Ủy ban Di sản thế giới và xác định những lỗ hổng trong Danh sách Di sản Thế giới. Để cung cấp dịch vụ, IUCN phụ thuộc rất nhiều vào mạng lưới các thành viên và các chuyên gia của Ủy ban Thế giới về bảo vệ Khu vực (WCPA). Trung tâm sẽ tiếp tục làm việc với Ban thư ký IUCN trong việc  tìm ra cách để tạo ra một mối quan hệ tích hợp và năng động. Các yếu tố có thể là:

- Khám phá cơ hội làm việc về chương trình và dự án có thể phát triển, thí điểm và phổ biến tốt nhất việc thực hành phương pháp quản lý các khu bảo tồn, cả mạng lưới Di sản thế giới tự nhiên và các khu bảo tồn nói chung. Điều lý tưởng sẽ được kết hợp với việc kinh doanh gây quỹ để thực hiện các sáng kiến như vậy.

- Sử dụng những năng lực về chủ đề và chính sách khác có sẵn tại IUCN cho sự phát triển các chương trình chuyên đề của Di sản thế giới tự nhiên (biển, du lịch, rừng).

- Xây dựng một mạng lưới các địa điểm Di sản Thế giới và giám đốc quản lý để bổ sung cho hệ thống các khu bảo tồn (PALNet) một cách chủ động, như là một phương tiện quản lý kiến thức và phát triển năng lực.

- Tăng cường thu thập thông tin về các thực trạng bảo tồn thông qua báo cáo gần đây với sự tham gia của văn phòng khu vực IUCN, các thành viên của tổ chức bảo tồn phi chính phủ và các WCPA.

- Sử dụng các kênh IUCN để thúc đẩy Công ước trở thành một công cụ để bảo tồn đa dạng sinh học tại các diễn đàn quốc tế như CBD.

Các tổ chức bảo tồn phi chính phủ quốc tế

UNESCO và WHC có truyền thống hợp tác lâu đời với các tổ chức phi chính phủ bảo tồn quốc tế, hỗ trợ thiết lập Quỹ Charles Darwin trong những năm 1950. Hiện nay, Trung tâm làm việc trên cơ sở dự án kế tiếp dự án với WCS, WWF và FFI, trong khi với Cơ quản bảo tồn Quốc tế (CI), một thỏa thuận ba bên đã được môi giới ký kết với UNF, cam kết dành 15 triệu USD cho các hoạt động bảo tồn di sản thế giới. TNC đã ký một thỏa thuận với WHC để phát triển quan hệ hợp tác gần gũi trong việc đề cử và quản lý Di sản thế giới, đặc biệt là trong các lĩnh vực tài chính cho hoạt động bảo tồn, bảo tồn biển và du lịch sinh thái. Rõ ràng có rất nhiều phạm vi để phát triển các mối quan hệ non trẻ và các tổ chức phi bảo tồn chính phủ đã báo hiệu một sự quan tâm rõ ràng với việc này. Con đường để gia tăng hợp tác có thể là:

- Có sự tham gia trực tiếp của các tổ chức bảo tồn phi chính phủ trong công tác của Công ước, đặc biệt là trong việc giám sát các địa điểm trong Danh sách Di sản trên thế giới.

- Phối hợp chặt chẽ hơn nữa để tăng cường bảo tồn các di sản thế giới nơi các tổ chức phi chính phủ đã thực hiện các chương trình bảo tồn và sử dụng Công ước để bảo đảm hỗ trợ cho công việc của họ.
 
- Liên kết chặt chẽ hơn nữa các tổ chức phi chính phủ trong một số chương trình được thực hiện tại Trung tâm, chẳng hạn như trên các chương trình biển, du lịch và lâm nghiệp.

- Sử dụng các kênh truyền thông tuyệt vời và chiến dịch vận động hành lang của các tổ chức phi chính phủ để nâng cao nhận thức về vai trò của Công ước như một công cụ để thiết lập tiêu chuẩn trong việc bảo tồn đa dạng sinh học.

 - Phát triển quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn, trên cơ sở so sánh những điểm mạnh của nhau, để tiếp tục đạt được những mục tiêu chính và mục tiêu của PoWPA, kể cả thông qua việc gây quỹ cho hợp tác, phát triển và thực hiện dự án.

- Phát triển quan hệ hợp tác mới xây dựng trên cơ sở giá trị gia tăng của nhau để tăng cường bảo tồn Di sản thế giới (chẳng hạn như các Cơ sở đáp ứng nhanh và các sáng kiến biến đổi khí hậu).

Tổ chức Liên Hiệp Quốc

Năm 1999, với quyết định tập trung vào Di sản thế giới là cơ chế của sự lựa chọn để thực hiện hiện nghĩa vụ bảo tồn đa dạng sinh học, UNF đã đặt nền móng cho những thay đổi đáng chú ý sẽ diễn ra tại WHC sáu năm tiếp theo. Trong hầu hết các điều khoản ngay lập tức này, hỗ trợ của UNF dẫn đến sự tăng cường và củng cố đội ngũ nghiên cứu di sản thiên nhiên trong phạm vi Trung tâm Di sản Thế giới. Đội ngũ này đã khuyến khích không chỉ các mạng lưới nghề nghiệp của mình, mà còn là một đội ngũ mới của các đồng minh trong việc thực hiện các hoạt động về di sản thế giới. Với lịch sử sáng tạo và sự hợp tác này, WHC dự kiến mối quan hệ của mình với UNF phát triển theo chiều dọc như sau:

- Hoàn thành dự án hiện có và đang cam kết, trong khi khám phá chương trình chiến lược trong những lĩnh vực hợp tác tiềm năng.

- Phát triển quan hệ đối tác khu vực tư nhân chủ chốt nhằm hỗ trợ tài chính cho các sáng kiến bảo tồn.

- Xác định và tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ đối tác với các tổ chức phi chính phủ mới sẽ góp phần bảo tồn bằng cách cải thiện quản lý và các vấn đề của phương pháp tiếp cận hệ sinh thái rộng lớn hơn.

- Làm việc để thiết lập các cơ chế thực tế nhằm gây quỹ và trao đổi nhân sự để tăng cường cho đội ngũ nghiên cứu Di sản Thiên nhiên Thế giới.

- Thiết lập chiến dịch gây quỹ "những người bạn của Di sản Thế giới" để hỗ trợ các công việc đang diễn ra của hoạt động bảo tồn di sản thiên nhiên.

- Hỗ trợ truyền thông cho gói di sản tự nhiên bằng cách kể những câu chuyện thành công của các dự án Di sản thế giới UNF, giá trị gia tăng của UNF - tổ chức Di Sản Thế Giới - tổ chức phi chính phủ trong việc bảo tồn và các tiện ích của Công ước Di sản Thế giới như một công cụ bảo tồn đa dạng sinh học tại chỗ.


Ảnh minh họa: beachcomberpete

UNESCO – trong các Cơ quan và khu vực tư nhân

Trong phạm vi UNESCO, một số ngành và các phòng ban đã góp phần đáng kể cho các hoạt động của WHC trong quá khứ. Ngành Khoa học Tự nhiên UNESCO và đặc biệt là Chương trình con người và Sinh quyển (MAB) thuộc phạm trù sinh thái và Khoa học trái đất  (EES) và Uỷ ban Hải dương học quốc tế (IOC) là những đối tác về tự nhiên của WHC. Sự thiết lập một nhóm liên kết về đa dạng sinh học gần đây tập hợp đại diện của tất cả các ban ngành của UNESCO với một mối quan tâm và nhiệm vụ chung là bảo tồn đa dạng sinh học, đã đặt nền tảng cho sự hợp tác có hệ thống giữa UNESCO với các thực thể. Trong thực tế, hiện nay 74 khu Dự trữ Sinh quyển trùng với các địa điểm di sản thế giới và chia sẻ những thách thức tương tự. May mắn là chúng cũng có thể chia sẻ các giải pháp hướng tới việc quản lý tốt hơn các địa điểm, thúc đẩy sinh kế bền vững và liên kết khoa học để quản lý. Các lĩnh vực hợp tác trong đó sẽ bao gồm:

- Sử dụng các mô hình phát triển khoa học, công nghệ và bền vững được phát triển bởi EES để tiếp tục tích hợp các địa điểm di sản Thế giới vào cảnh quan/ cảnh biển của chúng.

- Phổ biến những bài học  rút ra được từ quá trình làm việc hơn 30 năm trong khu vực Di sản thế giới được bảo vệ và các địa điểm MAB, trong khuôn khổ PoWPA CBD.

- Sử dụng những địa điểm di sản thế giới và MAB để tạo ra các thông tin và dữ liệu về kinh nghiệm và cách thực hành tốt nhất phát triển bền vững trong Thập kỷ Liên Hợp Quốc dành cho phát triển Giáo dục bền vững (UNDESD), đã được đưa ra vào năm 2005 theo sự lãnh đạo của UNESCO. Điều này cũng thúc đẩy hợp tác giữa WHC và Ngành giáo dục của UNESCO.

- IOC và Chương trình Di sản Thế giới về Biển đã phát triển một kế hoạch làm việc ban đầu cho các hoạt động chung có thể:

i) Thúc đẩy việc tăng cường và quản lý tổng hợp vùng ven biển và biển thông qua các công ước, các chương trình quốc tế và khu vực

ii) Tiến hành một nghiên cứu về các trường hợp điển hình, đánh giá lợi ích sinh thái và kinh tế - xã hội được tạo ra bởi việc bảo vệ biển và ven biển của các địa điểm được bảo đảm thông qua các công ước quốc tế và khu vực (WHC, Ramsar, giao thức biển khu vực) và các chương trình (MAB) với mục tiêu có thể so sánh,

iii) Tổ chức các cuộc họp hoặc các sự kiện bên lề liên quan tại các sự kiện quốc tế để thúc đẩy các mục tiêu chung.

- Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với EES để kiểm tra việc sử dụng các kỹ thuật điều tra từ xa cho các đề cử và giám sát các di sản thế giới.

- WHC và EES cũng sẽ hợp tác về vấn đề biến đổi khí hậu và tác động của nó lên các điểm di sản thế giới, và khám phá các cơ hội nâng cao tài chính cho việc bảo tồn thông qua cơ chế thị trường đang nổi lên về giao dịch khí thải.

UNDP-GEF/SGP COMPACT

Năm 1999, Chương trình tài trợ nhỏ của UNDP-GEF (SGP) đã tham gia với UNF nỗ lực khởi động một sáng kiến về quan hệ đối tác với tựa đề "Quản lý cộng đồng các khu vực được bảo vệ để bảo tồn” (Compact). Mục tiêu chính của COMPACT là chứng minh làm thế nào cộng đồng dựa trên các sáng kiến làm việc với các địa phương và nhóm bản địa có thể làm tăng đáng kể hiệu quả bảo tồn đa dạng sinh học trong Di sản thế giới tự nhiên. Dự án đã chứng minh rằng cụm các dự án sinh kế với nhiều mối liên kết có thể là một chiến lược hiệu quả tốt hơn nhằm giải quyết các mối đe dọa quan trọng và áp lực dành cho Di sản tự nhiên thế giới trong khuôn khổ của phương pháp tiếp cận toàn diện, đồng thời cũng đảm bảo rằng Di sản thế giới đang đóng góp đến sự phát triển của địa phương.

Năm 2004, một Biên bản ghi nhớ chính thức cho việc hợp tác đã được ký kết giữa Ban Thư ký của Công ước Đa dạng sinh học (CBD), Trung tâm Di sản thế giới, và SGP của UNDPGEF tại Hội nghị lần thứ bảy giữa các bên của CBD. Trong khuôn khổ của biên bản ghi nhớ này, kế hoạch công tác hàng năm sẽ tập trung:

- Cải thiện sự hợp tác xung quanh các điểm đã được hưởng lợi ích từ việc hỗ trợ bảo tồn thông qua các Trung tâm UNDP / SGP.

- Phổ biến các bài học đã học được từ kinh nghiệm COMPACT như cách thực hành tốt nhất trong suốt mạng lưới di sản thế giới.

- Mở rộng chương trình hiện tại để những nơi thực hiện COMPACT bổ sung và lồng ghép các kinh nghiệm của mình trong SGP, để gia tăng ảnh hưởng trên khắp mạng lưới các khu bảo tồn.

- Đảm bảo rằng các cơ quan Di sản Thế giới quản lý địa điểm ngày càng tham gia tích cực vào các sáng kiến COMPACT và SGP, và trong quá trình thiết lập các cơ chế chính thức đó sẽ đảm bảo việc trao đổi giữa các cơ quan và các bên liên quan về hoạt động phát triển bền vững trong cảnh quan nơi có Di sản Thế giới.

Các cơ quan phát triển và những tổ chức tài trợ bảo tồn

Nhiều sự phát triển đa phương và song phương cũng như các cơ quan cứu trợ và các tổ chức tư nhân có nhiệm vụ được đề cập trong Công ước Di sản Thế giới như: bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững, sinh kế bền vững. Độ tin cậy của các WHC được cải thiện trong con mắt của các tổ chức những năm qua, đặc biệt là kết quả của việc tham gia của UNF và các hoạt động mang lại kết quả cao trong thực hiện các dự án và phối hợp. Tăng cường mối quan hệ với các tổ chức sẽ giúp WHC hỗ trợ các đối tác của mình trong việc tìm kiếm tài trợ, bởi vì giá trị đóng góp của chúng trong thiết kế dự án và chứng thực đề xuất đã tăng lên. Những hướng dẫn trong tương lai có thể bao gồm:

- Cung cấp chức năng tư vấn để phát triển ngân hàng đối với những sáng kiến, kiến nghị có thể ảnh hưởng đến bảo tồn di sản. Ví dụ, các tác động của phát triển du lịch hoặc cơ sở hạ tầng.

- Định hướng hỗ trợ phát triển các hoạt động đóng góp vào việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (Mục tiêu 1 và 7), trong khi đồng thời củng cố việc bảo tồn các di sản thế giới, đặc biệt phù hợp với cách tiếp cận hệ sinh thái.

- Đề xuất và / hoặc ủng hộ các đề xuất dự án sẽ hỗ trợ các hoạt động của WHC theo định hướng chiến lược của mình.

Khu vực tư nhân

WHC đã có kinh nghiệm tích cực trong việc phát triển các quan hệ đối tác với khu vực tư nhân những năm qua. Lĩnh vực này có thể một mặt được hưởng lợi trực tiếp từ các điểm Di sản Thế giới (ví dụ như du lịch) và do đó có quyền lợi trong việc bảo tồn, hoặc có thể công nhận giá trị toàn cầu của các điểm di sản thế giới như là một phần của chính sách trách nhiệm xã hội tổng thể (ICMM / Chính sách quốc tế Không di chuyển). WHC hiện đang khám phá cách tiếp cận để tham gia vào các doanh nghiệp trong nước và quốc tế nhằm hỗ trợ quản lý các địa điểm dựa vào sản phẩm và dịch vụ cộng đồng. Để tăng cường năng lực quản lý các điểm đó, quan hệ đối tác đã được hình thành và hoạt động được thực hiện theo thỏa thuận với Shell quốc tế. Các công ty du lịch cũng được đào tạo kỹ năng liên quan đến quản lý lượng khách truy cập và / hoặc tài trợ cho sự phát triển của các doanh nghiệp địa phương hoặc cung cấp dịch vụ bằng hiện vật. Những hoạt động trong tương lai sẽ công nhận tài nguyên ngành công nghiệp hoạt động trong phạm vi hệ sinh thái lớn hơn, trong đó các địa điểm này là vị trí của di sản thế giới, như các công cụ hỗ trợ tạo ra năng lực bền vững đối với hàng hoá và dịch vụ của địa phương, ví dụ như câu cá, lâm nghiệp và nông nghiệp. Các ưu tiên trong tương lai sẽ bao gồm:

- Mục tiêu chiến lược là các doanh nghiệp và các hiệp hội để xác định các khu vực hợp tác lẫn nhau.

- Hỗ trợ quản lý các địa điểm di sản thế giới có liên quan tới ngành công nghiệp tài nguyên cảnh quan / cảnh biển trong các cuộc đối thoại về phát triển bền vững.

- Tìm kiếm sự tham gia tích cực nhằm hỗ trợ việc quản lý các địa điểm di sản, xây dựng năng lực và tài chính khu vực, hỗ trợ sinh kế bền vững.

- Liên kết các chương trình chuyên đề (du lịch, hàng hải, lâm nghiệp) cho các hiệp hội ngành công nghiệp trọng điểm.

- Tham gia vào các nhóm hoặc các hiệp hội đại diện cho các ngành công nghiệp ảnh hưởng đến các điểm di sản thế giới trong cuộc đối thoại xây dựng nhằm đạt được giải pháp thích hợp.

- Mở rộng hơn các chính sách "không di chuyển" của công ty cho các ngành công nghiệp, ví dụ như ngành công nghiệp hydrocarbon.

 IV. Các chương trình và sáng kiến phát triển di sản tự nhiên

1. Chương trình di sản Biển thế giới

Nhiệm vụ của chương trình Di sản Biển Thế giới là để bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên biển của thế giới. Điều này đạt được bằng cách hỗ trợ các quốc gia thành lập các đề cử tài sản biển, bao gồm biện pháp xúc tiến đề cử nối tiếp và xuyên biên giới, thông qua việc phát triển các chiến lược quan hệ đối tác, thông qua kết nối mạng lưới giữa các địa điểm; và bằng cách hỗ trợ quản lý hiệu quả các vùng biển.

Môi trường biển đang ngày càng bị đe dọa từ nhiều nguồn bao gồm đánh bắt quá mức, thực hành đánh bắt cá không thích hợp, phát triển ven biển và ô nhiễm. Công ước Di sản Thế giới dành một vị trí riêng góp phần quan trọng vào việc bảo tồn khu vực biển. Năng lực quốc tế, tình trạng pháp lý, định hướng dựa trên địa điểm và tiêu chí di sản tự nhiên toàn diện của nó đã mang lại một cách tiếp cận thực tế với chiến lược tăng cường bảo tồn biển trên thế giới.

Trong tổng số hơn 800 địa điểm hiện tại có khoảng 34 Di sản thế giới bao gồm vùng biển. Ngoài ra, có 30 địa điểm được giới hạn đến bờ biển.

Chương trình các vùng Đảo nhỏ đang phát triển (SIDS) phối hợp chặt chẽ với các chương trình di sản biển thế giới và Du lịch bền vững cùng với nhóm nghiên cứu ngành Khoa học của UNESCO. Nó phối hợp và phát triển Các hoạt động liên quan đến di sản thiên nhiên và văn hóa Thế giới, các hòn đảo trong vùng biển Caribean, Đại Tây Dương, Ấn Độ và Thái Bình Dương.

2. Chương trình về rừng

Với việc ghi nhận Khu bảo tồn Gấu trúc lớn Tứ Xuyên trong cuộc họp lần thứ 30 của Ủy ban Di sản Thế giới tháng 7 năm 2006, số lượng các Di sản thế giới về rừng tăng lên 92. Với quy mô từ 18 ha (Vallée de Mai, Xây-sen), đến 8.800.000 ha (Hồ Baikal, Nga), Di sản Thế giới về rừng có tổng diện tích bề mặt lên tới hơn 73 triệu ha (gấp 1,5 lần diện tích bề mặt của Pháp) và đại diện cho hơn 13% của tất cả các thể loại về rừng IUCN I-IV được bảo vệ trên toàn thế giới.

Ngược lại, mỗi năm, hơn 12 triệu ha diện tích che phủ rừng nhiệt đới và cận nhiệt đới bị mất cho nông nghiệp, lâm nghiệp và các hoạt động khác của con người . Thật trớ trêu, sự suy giảm diện tích rừng này cũng đã được dự kiến để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với sản phẩm từ rừng. Một sự căng thẳng rõ rệt, nghiêm trọng tồn tại giữa nhu cầu cho các sản phẩm từ rừng của cộng đồng toàn cầu, và những nỗ lực để bảo tồn đa dạng sinh học rừng khác.

Công ước Di sản Thế giới là tài liệu duy nhất giữa các công ước quốc tế đề cập đến các chương trình và các cơ quan đóng vai trò hàng đầu cho bảo tồn đa dạng sinh học rừng tại chỗ. Công nhận trách nhiệm trọng đại này, Ủy ban Di sản thế giới trong cuộc họp lần thứ 25 (2001) đã đồng ý rằng những khu rừng cần được đặc biệt tập trung bảo vệ, và thông qua Chương trình tái tạo các di sản rừng thế giới. Nhiệm vụ của công ước là phát huy đầy đủ và ứng dụng rộng rãi Công ước Di sản Thế giới với tất cả các bên liên quan, từ những địa điểm ở cấp độ cá nhân cho đến các tổ chức toàn cầu, trong quá trình theo đuổi việc bảo tồn lâu dài Di sản rừng của thế giới và phát triển bền vững.

3. Chương trình du lịch

Sứ mệnh của chương trình Du lịch là hỗ trợ cho Uỷ ban di sản thế giới và quản lý địa điểm sử dụng du lịch như là một lực lượng tích cực trong việc giữ nguyên giá trị của các địa điểm và giúp giảm thiểu mối đe dọa với chúng. Bốn lĩnh vực hoạt động của Chương trình là:

• Hỗ trợ công việc của Ủy ban Di sản thế giới (WH) và lĩnh vực văn phòng;

• Tăng khả năng lập kế hoạch và quản lý du lịch của các điểm di sản thế giới;

• Thúc đẩy sinh kế thay thế cho cộng đồng địa phương;

• Tham gia vào ngành công nghiệp du lịch ảnh hưởng đến việc bảo tồn.

Nói chung, Chương trình Du lịch tạo điều kiện liên kết giữa các nhân tố chính trong du lịch bền vững và chuỗi bảo tồn và phát triển các công cụ cũng như phương pháp cho các ứng dụng du lịch thực tế. Chính sách và quy trình quản lý dành cho ứng dụng ngành du lịch cho các địa điểm di sản thế giới được phát triển, bao gồm các quy trình xác định giới hạn khách truy cập, phân tích số lượng người tiếp cận với di sản thế giới, tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia của khu vực tư nhân, các hoạt động liên quan đến phát triển du lịch trong cộng đồng, và các phương pháp khám phá để hỗ trợ các địa điểm với chi phí hoạt động của mình. Chương trình khuyến khích sự phát triển các kế hoạch để ra phương pháp để phát triển du lịch vẫn nằm trong giới hạn của những thay đổi có thể chấp nhận được đối với các địa điểm được liệt kê là Di sản thế giới.

Chương trình Du lịch được kết hợp với IUCN, Lực lượng hoạt động Du lịch WCPA, Tổ chức Bảo tồn tự nhiên, bảo tồn quốc tế, Hiệp hội địa lý quốc gia, Tổ chức khám phá thế giới  và Cơ quan Du lịch sinh thái Australia.

4. Cơ sở phản ứng nhanh

Trong tình huống khẩn cấp như cháy rừng, dầu tràn và các công trình cơ sở hạ tầng bất hợp pháp xây dựng xảy ra trong các khu vực được bảo vệ, khoảng thời gian quan trọng thường bị mất do phản ứng có tính tổ chức, và đặc biệt là việc tìm kiếm kinh phí chi trả cho các phản ứng. Trong những trường hợp này, thời gian phản ứng có thể được thiết lập, các nhà quản lý phải đối mặt với một sự việc đã rồi, nghiêm trọng và có lẽ không thể bù đắp các thiệt hại đã xảy ra cho các địa điểm.

Nhận thức được những thách thức trong việc cố gắng xây dựng nhanh chóng các quỹ, và cung cấp thông tin minh bạch và trách nhiệm về việc các quỹ được sử dụng như thế nào, Trung tâm Di sản Thế giới (WHC) của UNESCO, trong quan hệ hợp tác với Tổ chức Động Thực vật Quốc tế (FFI) và Tổ chức Liên Hiệp Quốc đã thành lập Quỹ phản ứng nhanh (RRF).

RRF cung cấp các nguồn lực kịp thời và linh hoạt nhằm giải quyết các mối đe dọa và các trường hợp khẩn cấp ảnh hưởng đến Di sản tự nhiên thế giới cũng như khu vực xung quanh. Đặc biệt, nó nhằm mục đích:

• Huy động vốn một cách nhanh chóng để đối phó với trường hợp khẩn cấp xảy ra cho Di sản Thế giới tự nhiên;

• Cung cấp vốn bắc cầu ở những nơi nguồn tài trợ dài hạn hơn đang được tìm kiếm;

• Xúc tác cho các cơ chế sáng tạo nguồn tài chính như một phần của chương trình hỗ trợ lâu dài.

RRF đang được phát triển và thử nghiệm trong giai đoạn thí điểm ban đầu (2006-07), trong thời gian đó nó sẽ chỉ dành một khoản tài trợ nhỏ cho giải thưởng từ 5000 USD đến 30.000 USD. Khoảng năm hoặc sáu giải thưởng trong số này sẽ có sẵn mỗi năm. Nếu giai đoạn thí điểm thành công, những nguồn tài trợ khác sẽ tiếp tục được cung cấp./.

Hiền Lê lược dịch (Nguồn: whc.unesco.org)
 
 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×